Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 502/06 Ob-20029/06 , Stran 5523
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 502/06 z dne 5. 7. 2006, je nepremičnina dvoinpolsobno stanovanje št. 18, v skupni izmeri 63,59 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Goriška 19C, stoječi na parc. št. 590, k.o. Spodnje Radvanje, ki je do celote last Alenke Petric, stan. Goriška ul. 19C, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 429/94, z dne 20. 9. 1994, zastavljeni v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Alenke Petric, stan. Goriška ul. 19C, Maribor in Radeta Blagojevića, stan Goriška ul. 17B, Maribor, v višini 22.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.