Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 363/06 Ob-19855/06 , Stran 5523
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca iz Ljutomera, Glavni trg 4, opr. št. SV 363/06 z dne 21. 6. 2006, je bilo stanovanje številka 15, ki je locirano v mansardi stanovanjske hiše na naslovu Stari trg 01, Ljutomer, stoječe na parceli številka 2310/1, vpisani pri vložni številki 67 katastrske občine Ljutomer, ki se sestoji iz kuhinje izmere 11 m2, sobe izmere 17,75 m2, sobe izmere 14,35 m2, kopalnice z WC izmere 4,45 m2, predsobe izmere 6,50 m2 ter kleti izmere 1,40 m2 – skupne izmere 55,45 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah ter skupnih prostorih stanovanjske hiše in funkcionalnem delu zemljišča in je last zastaviteljev Vrhar Alojzija in Vrhar Francke, oba stanujoča Stari trg 1, Ljutomer, na podlagi vknjižbenega dovolila Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, z dne 10. 10. 2005 in prodajne pogodbe z dne 7. 6. 2006, sklenjene s prodajalcem Konus, kemijska in usnjarska predelovalna industrija d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske Konjice – v stečaju, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung, 8083 St. Stefan, Murecker Strasse 23, EIŠ 1870599, v zavarovanje denarne terjatve v znesku 10.500 EUR s pripadki, kot to določa neposredno izvršljivi notarski zapis sporazuma o zavarovanju kredita.