Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 370/06 Ob-19854/06 , Stran 5523
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca iz Ljutomera, Glavni trg 4, opr. št. SV 370/06 z dne 21. 6. 2006, je bilo stanovanje v drugem nadstropju v večstanovanjski stavbi v Ljutomeru, Ulica Slavka Osterca 12, stoječi na parceli številka 1772, vpisani pri vložni številki 1844 katastrske občine Ljutomer in obsega tri sobe, kuhinjo, kopalnico, predsobo, shrambo in balkon v skupni izmeri 58,87 m2, ter dva prostora v kleti, last Horvatič Blanke in Rajh Andreja, na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe notarja Šömen Franca iz Ljutomera, opr. št. SV 349/06 z dne 13. 6. 2006, sklenjenega s prodajalko Štaman Darinko, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14, Celovec, Republika Avstrija, identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje denarne terjatve v višini 34.100 EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenje, na dan črpanja kredita, z obrestno mero v višini 3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini 3%, ter z zapadlostjo 1. 7. 2017.