Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 480/06 Ob-19847/06 , Stran 5522
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 480/06 z dne 3. 7. 2006, je bila nepremičnina-stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjske hiše v Trbovljah, Vreskovo 48, ki meri 36,50 m2, last zastaviteljice Slavice Iskra, EMŠO 2611966505652, stan. Pretnerjeva ul. 6, Postojna, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 5. 2006, sklenjene z Božjak Jožetom, roj. 5. 1. 1970 in s Karmen Barovič, roj. 27. 1. 1972, obema kot prodajalcema in Slavico Iskra, roj. 26. 11. 1966, stan. Pretnerjeva ul. 6, Postojna, kot kupcem, zastavljena v korist upnice Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.