Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 314/06 Ob-19844/06 , Stran 5522
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Berden iz Ljubljane, Trg OF 13, opr. št. SV-314/06 z dne 29. 6. 2006, je bilo stanovanje št. 5, z identifikacijsko številko 1171-1990-5, v izmeri 71,79 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe, Ljubljana, Zadobrovška cesta 29, stoječe na parc. št. 583/6, vpisane pri vl. št. 1089 k.o. Zadobrova, v lasti Gregorja Varošanca, rojenega 31. 7. 1977, stanujočega Ljubljana, Vojkova cesta 9 in Barbare Habuš, rojene 7. 6. 1978, stanujoče Ljubljana, Črtomirova ulica 29, vsakega od njiju do 1, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 170/91 z dne 18. 11. 1991, sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana Moste –Polje in kupcema Ružo Tesovnik in Brankom Tesovnikom, potrdila o plačilu kupnine Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, št. 3683-5825/2002 z dne 12. 9. 2002, prodajne pogodbe za stanovanje z dne 2. 6. 2006, sklenjene med prodajalcema Ružo Tesovnik in Brankom Tesovnikom ter kupcema Barbaro Habuš in Gregorjem Varošancem in dodatka k prodajni pogodbi za stanovanje z dne 23. 6. 2006, sklenjenega med prodajalcema Ružo Tesovnik in Brankom Tesovnikom ter kupcema Barbaro Habuš in Gregorjem Varošancem, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 81.277,55 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan plačila obveznosti, s spremenljivo obrestno mero 6-mesečni CHF Libor + 1,98% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete dne 30. 6. 2026 in z vsemi ostalimi pripadki, kot izhaja iz notarskega zapisa kreditne pogodbe št. 115336 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko, opr. št. SV-314/06 z dne 29. 6. 2006, oziroma z odpoklicem zavarovane terjatve.