Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 1074/2006 Ob-19841/06 , Stran 5522
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opravilna številka SV 1074/2006 z dne 3. 7. 2006, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje s kabinetom številka 10 v izmeri 91,20 m2, v IV. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 22, s pripadajočo shrambo, ki leži na parcelah številka 1764/1, 1765 in 2127/2, katastrska občina Maribor-grad, ki je last dolžnice in zastaviteljice Marjete Kmetič, rojene 19. 5. 1969, stanujoče Maribor, Štrekljeva ulica 62 in solidarnega poroka ter zastavitelja Plajnšek Dušana, rojenega 30. 10. 1970, stanujočega Trnovec pri Slovenski Bistrici 23, Slovenska Bistrica, za vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 16. 6. 2006, s prodajalcem Šarenac Momčilo, stanujočim Ulica Vita Kraigherja 22, Maribor, zastavljena v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 157.790 CHF s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 30. 6. 2031.