Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 1047/2006 Ob-19840/06 , Stran 5522
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opravilna številka SV 1047/2006 z dne 29. 6. 2006, je bila nepremičnina, ident. št. dela stavbe 0604 00652 001 stanovanje številka 1, v izmeri 107,97 m2 in solastniški delež do 13/20 v večstanovanjskem objektu na naslovu Gradiška 261, katastrska občina Gradiška, ki je last dolžnika in zastavitelja Pesrl Oliverja, EMŠO 0110972500283, stanujočega Veliki Brebrovnik 32, Miklavž pri Ormožu in solidarnega poroka ter zastaviteljice Mateje Golnar Pesrl, EMŠO 1205976505322, stanujoče Boračeva 44A, Radenci, za vsakega do 1/2, na podlagi pogodbe za nepremičnino z dne 5. 6. 2006, sklenjene s prodajalcem Splošna gradbena dela Boris Žižek s.p. in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 29. 6. 2006, zastavljena v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 65.000 CHF s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 30. 6. 2016.