Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 1045/2006 Ob-19839/06 , Stran 5521
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1045/2006 z dne 29. 6. 2006, je bila nepremičnina stanovanje št. 1 v izmeri 65,12 m2, v II. etaži v pritličju večstanovanjskega objekta na naslovu Pivola 72, Hoče in kletni prostor v prvi etaži št. 1A v izmeri 3,61 m2, na naslovu Pivola 72, Hoče, ki stoji na parceli št. 620/3, trenutno pripisani pri vložku številka 38, k.o. Pivola, katere lastniki so Vesna Magdič, EMŠO 0108961505416, Boris Magdič, EMŠO 1306983500248 in Karl Drago Magdič, EMŠO 2701944500354, vsi stanujoči Maribor, Pušnikova ulica 5, in sicer vsak do 1/3 od celote, kar je razvidno iz kupoprodajne pogodbe z dne 24. 5. 2006 in aneksa št. 1 z dne 9. 6. 2006, sklenjene s prodajalcem Pesek Ivanom, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 8,400.000 SIT s pripadki.