Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 1075/06 Ob-19836/06 , Stran 5521
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr. št. SV 1075/06 z dne 29. 6. 2006, je bilo dvosobno stanovanje št. 41, v VI. nadstropju v izmeri 60,20 m2 in kletni prostor v izmeri 3 m2, ki je posamezni del stanovanjske stavbe na naslovu Ulica Tončka Dežmana 2, 4000 Kranj, stoječe na parc. št. 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 270/5, 270/6, k.o. Huje, last zastavitelja Bojana Trupija, Slomškova ulica 7a, Slovenske Konjice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 6. 2006 ter aneksa št. 1 k prodajni pogodbi z dne 28. 6. 2006, sklenjenima z Matejo Marinšek, (dekliški priimek Gazvoda), Ulica Rudija Papeža 34, Kranj, zastavljeno v korist upnice Volksbank - Ljudska banka d.d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana, matična številka 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 66.800 EUR, z obrestno mero, ki znaša letni Euribor +1,90% letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 30. 6. 2036.