Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 877/06 Ob-19835/06 , Stran 5521
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 877/06 z dne 4. 7. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 47 v mansardi v izmeri 49,52 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Žolgarjeva ulica 9, 2000 Maribor, stoječe na parc. št. 1094, pripisani pri vl. št. 1305, k.o. Tabor in del podstrešja v izmeri 11,44 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Žolgarjeva ulica 9, 2000 Maribor, stoječem na parc. št. 1094, pripisani pri vl. št. 1305, k.o. Tabor, pridobljena na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 6. 2006, sklenjena med Vezjak Marjanom, Fras Olgo in Vezjak Sento – kot prodajalci in Majhen Matejo – kot kupcem, s pripadajočim zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 23. 6. 2006, zastavljena v korist banke – upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem na naslovu Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, z matično številko 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT, s skupno obrestno mero, ki na dan sklenitve pogodbe znaša 5,98% na letni ravni in je sestavljena iz šestmesečnega Euriborja, ki znaša 2,63% na letni ravni in fiksnega pribitka v višini 3,35% na letni ravni, z efektivno obrestno mero, ki je izračunana v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o potrošniških kreditih ali predpisu, ki ureja potrošniško kreditiranje in na njem temelječih podzakonskih aktih in znaša na dan sklenitve pogodbe 6,20% letno, z zamudnimi obrestmi v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, z možnostjo predčasne zapadlosti v primerih natančno navedenih v 10. členu kreditne pogodbe št. 60626532965 in z zapadlostjo zadnje anuitete v plačilo na dan 12. 7. 2031.