Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 863/06 Ob-19834/06 , Stran 5521
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 863/06 z dne 30. 6. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 16, v izmeri 79,72 m2, v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Smetanova ulica 34, 2000 Maribor, stoječe na parc. št. 1473/1, k.o. Koroška vrata, pridobljena na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 4. 2006, sklenjena med Bračko Brankom – kot prodajalcem in Raušl Denisom ter Kočevar Franjo – kot kupcema, zastavljena v korist banke – upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, s sedežem na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 41.820 EUR z obrestno mero, ki je spremenljiva ter enaka vsoti Euriborja za 12-mesečne depozite in fiksnega pribitka v višini 2% letno, s trenutno efektivno obrestno mero v višini 5,52% letno, s trenutnimi pogodbeno dogovorjenimi zamudnimi obrestmi v višini 8% letno, z vračilom glavnice v 120 zaporednih mesečnih obveznostih, ki zapadejo zadnji delovni dan v posameznem koledarskem mesecu in zapadlostjo zadnje mesečne obveznosti v plačilo na dan 1. 7. 2016.