Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 489/06 Ob-19833/06 , Stran 5521
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 489/06 z dne 30. 6. 2006, je nepremičnina, trisobno stanovanje s kabinetom v skupni izmeri 93,60 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi v Kamnici, Nad elektrarno 9, stoječi na parc. št. 292/4, pripisani pri vl. št. 273, k.o. Bresternica, ki je do celote last Renate Rozina, stanujoče Nad elektrarno 9, Bresternica, na podlagi darilne pogodbe z dne 5. 6. 2006, zastavljeni v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Renate Rozina, stanujoče Nad elektrarno 9, Bresternica, v višini 40.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.