Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 947/06 Ob-19830/06 , Stran 5520
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 947/06 z dne 30. 6. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje številka 16, v IV. nadstropju, v izmeri 132,78 m2 in kletni prostor številka 29, v II. kletni etaži, v izmeri 9,62 m2 ter sorazmerni delež I. kletne etaže v skupni izmeri 173,5 m2, v večstanovanjskem objektu v Mariboru, Razlagova ulica 1, zgrajenem na parcelah številka 934/7 in 935, katastrska občina Maribor – Grad; last dolžnice – zastaviteljice Mejre Festić, rojene 2. 6. 1971, stanujoče Strossmayerjeva ulica 34, 2000 Maribor – enotna matična številka občana 0206971505726 do 1/1, na podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 10. 2005, sklenjene med njo kot kupcem in med Igorjem Šujica kot prodajalcem ter na podlagi dodatka z dne 15. 2. 2006, k prej navedeni pogodbi, za zavarovanje denarne terjatve upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, do dolžnice – zastaviteljice Mejre Festić v višini 26,600.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo v roku do 240 mesecev, v mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo zadnjega dne v mesecu, pri čemer se odobreni kredit prenese v odplačilo prvi dan v prihodnjem mesecu po porabi kredita oziroma na dan odpoklica upnice.