Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

SV 479/06 Ob-19826/06 , Stran 5520
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 479/06, med upnico Abanko Vipa d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana ter Tratnjek Martinom, EMŠO 1609964500205, stanujoč Posavec 30, Podnart, kot zastavitelj, je bilo stanovanje, garsonjera št. 21 v izmeri 21.99 m2, v III. nadstropju večstanovanjske hiše – bloka in kletni prostor pod isto zaporedno št. 21 na naslovu Finžgarjeva ulica 8A, 4248 Lesce, ki stoji na parc. št. 484/21, ki je pripisana vl. št. 1671 k.o. Hraše, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih delih in napravah ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, zastavljen v korist Abanke Vipa d.d., 1000 Ljubljana, Slovenska cesta 58, identifikacijska številka (MŠ) 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,800.000 SIT v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita s pp. z zapadlostjo 30. 6. 2031.