Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Ob-19700/06 , Stran 5503
Predmet prodaje: terjatev stečajnega dolžnika do Gradnje Kapetan, d.o.o., Stanetova ulica 16/A, 3000 Celje v znesku 1,005.436 SIT vse skupaj kot celota. Pogoji prodaje: – pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov, ponudbo pa mora podpisati odgovorna oseba; – ponudbo lahko pošlje fizična ali pravna oseba. Fizična oseba mora ponudbi priložiti fotokopijo osebnega dokumenta, na podlagi katerega jo bo mogoče prepoznati. Pravna oseba mora priložiti sklep o registraciji ter pooblastilo za zastopanje; – ponudba mora vsebovati navedbo ponudbene cene in rok plačila, ki ne sme biti daljši od spodaj navedenega; – resnost svoje ponudbe mora zainteresirani kupec izkazati s plačilom varščine v višini 10% od cene, ki jo ponudi, na transakcijski račun stečajnega dolžnika 06369 – 0952052059 najkasneje do izteka roka za pošiljanje ponudb; – kupec je dolžan prodajno pogodbo podpisati v roku 8 dni od pravnomočnosti sklepa sodišča o soglasju za sklenitev neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, sicer zapade plačana varščina v korist stečajne mase; – kupnino je kupec dolžan v celoti plačati najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe, sicer se pogodba lahko razveljavi, plačana varščina pa zapade v korist stečajne mase; – kupec poleg ponudbene cene plača morebitne davščine in vse ostale morebitne dajatve; – kupec mora pred podpisom pogodbe podati izjavo po 153. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji; – prevzem terjatev je naslednji dan po plačilu celotne kupnine; – gradbeništvo in gostinstvo, Kapetan Mauer Azra, s.p., v stečaju, ni zavezan k sprejetju prispelih ponudb. Izbor najboljšega ponudnika: – o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh po poteku roka za zbiranje ponudb; – ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo uspeli, bomo varščino vrnili brez obresti v petih dneh od pravnomočnosti sklepa sodišča o soglasju za sklenitev neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Pošiljanje ponudb: pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo v zaprti pisemski ovojnici v osmih dneh po objavi tega oglasa v Uradnem listu RS na naslov: Okrožno sodišče v Celju, Prešernova ulica 22, 3000 Celje z oznako “Ponudba za odkup – opr. št. St 157/2004 – Ne odpiraj”.