Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Ob-19340/06 , Stran 5502
1. Predmet prodaje so naslednje terjatve: 1.1. Terjatev v višini 2,229.090 SIT do dolžnice Dušej Marjetke iz naslova neplačane kupnine za prodano stanovanje št. 13 na naslovu Trubarjeva 6 v Celju, parc. št. 765, dvosobno stanovanje v 3. nadstropju v izmeri 49,01 m2. 1.2. Terjatve iz naslova fakturirane realizacije do dolžnikov: – Pemax d.o.o. Celje, Vrhe 46, Celje, v znesku 13,643.193,20 SIT s pp (Ig 97/01348 in Ig 98/01067); – Udovič Anton s.p., Kamniška 7, Domžale, v znesku 146.045 SIT s pp (Ig 02/00201); – Spektra Jamex d.o.o. Celje v znesku 1,900.000 SIT s pp; – Hercigonja Vera s.p. v znesku 80.717,90 SIT s pp; – Viva trade d.o.o. Nazarje v znesku 781.035,92 SIT s pp; – Skale Olga v znesku 547.314 SIT s pp. 2. Rok plačila: določi ponudnik v svoji ponudbi tako, da upošteva zahteve stečajnega dolžnika in sicer: – najkasneje v 8 dneh po overitvi pogodbe o prodaji mora kupec plačati celotno kupnino; – kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine. 3. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Libela p.o. – v stečaju, Opekarniška 2, Celje, do ponedeljka 17. 7. 2006. 4. Ponudbi je treba priložiti: – potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 100.000 SIT in mora biti nakazana na račun stečajnega dolžnika Libela p.o. – v stečaju št. 25100-9703200188. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe; – izpisek iz sodnega registra in ID št. za DDV za pravne osebe; – pisno izjavo, da ponudnik sprejema pisne pogoje. 5. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na javnem razpisu in sicer najkasneje do 25. 7. 2006. 6. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dneva sprejema sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik na sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščine) ne vrne.