Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 465-02-2/02-31 Ob-19695/06 , Stran 5502
1. Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 296/2 – stan. stavba v izmeri 77 m2, pripisana v zemljiškoknjižnem vložku 1137 k.o. Ravne, z naslovom Stara ulica 1a. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke zajema objekt, prostore naslednjih neto koristnih površin: – klet v izmeri 30,70 m2, – pritličje v izmeri 69,87 m2, – nadstropje v izmeri 66,43 m2. 2. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 12,564.490,20 SIT. 3. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: – ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje v roku 30 od objave v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine Stara ulica 1a – ne odpiraj«; – v ponudbi morajo ponudniki navesti svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, potrdilo o plačani 10% varščini, ter natančno navesti ponujeno ceno; – rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe, v primeru, da ponudnik ponudi drugačen rok plačila, mora svojo obveznost plačila kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo, obrestna mera je v tem primeru 5,10% letno, celotna kupnina mora biti plačana do 31. 12. 2006, pravočasno plačilo kupnine je bistven element pravnega posla; – izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati; – izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo). 4. Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 8. 2006 ob 10. uri v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem. 5. Ostale določbe: – 10% varščina se nakaže na račun Občine Ravne na Koroškem, št. 01303-0100009987; – nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, brez možnosti kasnejših reklamacij ali ugovorov; – upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene, pri sklepanju pogodbe bo imel prednost ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino; – v primeru, da bodo ponudniki za nepremičnino ponujali enako ceno, bo prodajalec sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil krajši rok plačila kupnine; – v primeru popolnoma enakovrednih ponudb bo prodajalec za nepremičnino izvedel javno licitacijo oziroma dražbo, ki bo izvedena takoj po javnem odpiranju ponudb in na kateri bodo lahko sodelovali ponudniki enakovrednih ponudb, najnižji znesek višanja je 100.000 SIT; – ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom; – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb; – uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 3 dneh od prejema sklepa o izboru; – prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na pravilnost in primernost prispelih ponudb nepremičnine ne proda nobenemu od ponudnikov; – ogled nepremičnine je možen po predhodni najavi na Občini Ravne na Koroškem, pri Bukovec Andreju ali Blažu Štumpfl, katera sta na voljo tudi za dajanje podrobnejših informacij.