Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 465-02-2/99-31 Ob-19693/06 , Stran 5501
1. Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 275/1 – stavb. v izmeri 124 m2 in 275/2 – stavb. v izmeri 66 m2 in dvorišče v izmeri 129 m2, obe pripisani v zemljiškoknjižnem vložku 760 k.o. Ravne, znana tudi pod imenom »Magistrat«. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke zajema objekt, prostore naslednjih neto koristnih površin: – mansarda v izmeri 131,07 m2, – 1. nadstropje – prostori krajevne skupnosti v izmeri 85,26 m2, – 1. nadstropje – prostori poročne dvorane in notariata v izmeri 149,14 m2, – pritličje v izmeri 219,92 m2. Nepremičnina v zemljiški knjig ni vpisana kot etažna lastnina. 2. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je skupno 93,718.703,90 SIT od tega: – mansarda 15,603.924,30 SIT, – 1. nadstropje – prostori krajevne skupnosti 14,278.131,10 SIT, – 1. nadstropje – prostori poročne dvorane in notariata 27,230.069 SIT in – pritličje 36,606.579,50 SIT. 3. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: – ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje v roku 30 od objave v zaprti ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine Magistrat – ne odpiraj«; – v ponudbi morajo ponudniki navesti svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, potrdilo o plačani 10% varščini, ter natančno navesti ponujeno ceno; – rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe, v primeru, da ponudnik ponudi drugačen rok plačila, mora svojo obveznost plačila kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo, obrestna mera je v tem primeru 5,10% letno, celotna kupnina pa mora biti plačana do 31. 12. 2006, pravočasno plačilo kupnine je bistven element pravnega posla; – izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec in dostaviti morebitno bančno garancijo, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati; – izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo). 4. Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 8. 2006 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem. 5. Ostale določbe: – 10% varščina se nakaže na račun Občine Ravne na Koroškem št. 01303-0100009987; – ponudniki lahko ponudijo v odkup celoto ali samo katerega od opisanih delov nepremičnine; – nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, brez možnosti kasnejših reklamacij ali ugovorov; – upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene, prodajalec bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino; – v primeru, da bodo za nepremičnino ponudniki ponujali enako ceno, bo prodajalec sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil krajši rok plačila kupnine oziroma s ponudnikom, ki bo ponudil v odkup celotno nepremičnino ali več delov nepremičnine, v kolikor bosta tako cena kot rok plačila kupnine enak; – v primeru popolnoma enakovrednih ponudb bo prodajalec za nepremičnino izvedel javno licitacijo oziroma dražbo, ki bo izvedena takoj po javnem odpiranju ponudb in na kateri bodo lahko sodelovali ponudniki enakovrednih ponudb, najnižji znesek višanja je 100.000 SIT; – ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom; – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb; – uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 3 dneh od prejema sklepa o izboru; – prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na pravilnost in primernost prispelih ponudb, nepremičnine ne proda nobenemu od ponudnikov; – ogled nepremičnine je možen po predhodni najavi na Občini Ravne na Koroškem, pri Bukovec Andreju ali Štumpfl Blažu, ki sta na voljo tudi za dajanje podrobnejših informacij.