Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 478-142/2006(2513) Ob-19590/06 , Stran 5499
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in 747-13-23; faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si II. Predmet prodaje: Pod A) Objekt Planina 12, Planina pri Sevnici s funkcionalnim zemljiščem, stoječ na parc. štev. 26.S stavbišče v izmeri 360 m2 ter parc. štev. 85 vrt v izmeri 68 m2, vpisani v vl. štev. 22 k.o. Planina, in večstanovanjski objekt Planina 45, Planina pri Sevnici s funkcionalnim zemljiščem, stoječ na parc. štev. 92.S stanovanjska stavba v izmeri 120 m2, dvorišče v izmeri 422 m2 ter parc. štev. 62/2 njiva v izmeri 338 m2, vpisani v vl. štev. 146 k.o. Planina, za izklicno ceno 33,350.000 SIT. V izhodiščno vrednost nepremičnin davek na promet nepremičnin v višini 2% od dosežene kupnine ni vključen. III. Pogoji prodaje: 1. Predmetne nepremičnine se prodajo kot zaokrožena celota. 2. Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 3. Ponudnik mora za resnost ponudbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne vrednosti posamezne nepremičnine, na transakcijski račun Občine Šentjur – proračun št. 01320-0100004983 odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se kavcija brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se kavcija vračuna v kupnino. 4. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v roku podajo pravilne ponudbe. 5. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o kupcu; – navedbo nepremičnine; – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izklicne; – dokazilo o vplačani varščini; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in ID štev. za DDV za pravne osebe; – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 6. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. 7. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku določenem v pogodbi, še šteje prodajna pogodba za razdrto brez izvedbe posebnega postopka. Ob zavarovanju z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv je možno plačilo kupnine v 2 obrokih. 8. Ponudnik lahko ponudbo za nakup umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. V primeru umika ponudbe se plačana kavcija ne vrne. 9. Vsi ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna. 10. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 11. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. IV. Drugi pogoji: 1. Stanovanja v večstanovanjskem objektu Planina 45, Planina pri Sevnici so obremenjena z najemnimi razmerji, zato bo ta nepremičnina predana v posest v roku enega leta po sklenitvi pogodbe. 2. Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja služnostno pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo. V. Sklenitev pogodbe: Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. Če kupec v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine oziroma plačilu dela kupnine in predložitvi ustrezne bančne garancije za plačilo. VI. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe: Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 24. 7. 2006 do 11. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 24. 7. 2006 ob 13. uri v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času uradnih Uradni Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.