Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 478-90/2006(2513) Ob-19589/06 , Stran 5499
I. Naziv in sedež organizatorja javne ponudbe: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in 747-13-23; faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si. II. Predmet prodaje: 1. Stanovanje št. 13 v izmeri 36,60 m2 v tretji etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta Miloša Zidanška 8b, Šentjur, za izklicno ceno: 7,660.000 SIT. 2. Stanovanje št. 22 v izmeri 51,45 m2 v četrti etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Dušana Kvedra 35, Šentjur, vpisanem v zemljiškoknjižnem podvložku št. 1378/23 k.o. Šentjur pri Celju pod oznako 22.E, za izklicno ceno: 10,162.000 SIT. 3. Stanovanje št. 4 v izmeri 62,67 m2, v lameli A, vhod I., v drugi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta Valentina Orožna 8a, Šentjur, vpisanem v zemljiškoknjižnem podvložku št. 1298/24 k.o. Šentjur pri Celju pod oznako 8A/4 s kletjo št. I.-4A, za izklicno ceno: 12,510.000 SIT. 4. Stanovanje št. 2 v izmeri 65,20 m2, v lameli B, vhod I., v prvi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta Valentina Orožna 8c, Šentjur, vpisanem v zemljiškoknjižnem podvložku št. 1298/19 k.o. Šentjur pri Celju pod oznako 8C/2 s kletjo št. I.-2C, za izklicno ceno: 12,793.000 SIT. 5. Stanovanje št. 1 v izmeri 64,29 m2, v lameli B, vhod II., v prvi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta Valentina Orožna 8d, Šentjur, vpisanem v zemljiškoknjižnem podvložku št. 1298/21 k.o. Šentjur pri Celju pod oznako 8D/1 s kletjo št. II.-1D, za izklicno ceno: 12,458.000 SIT. 6. Stanovanje v izmeri 78,40 m2 v stanovanjski stavbi na naslovu Lopaca 10C, Prevorje, stoječi na parc. štev. 625/6 stanov. stavba v izmeri 63 m2 in travnik v izmeri 173 m2, vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 313 k.o. Lopaca, za izklicno ceno: 6,542.000 SIT. 7. Stanovanje št. 3 v izmeri 44,60 m2 v prvi etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Visoče 9a, Planina pri Sevnici, za izklicno ceno: 3,301.000 SIT. Vsa predmetna stanovanja so obremenjena z najemnimi razmerji. V izhodiščno vrednost nepremičnin davek na promet nepremičnin ni vključen. III. Pogoji prodaje in merila za izbor: 1. Nakup po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 2. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati kavcijo v višini 10% izklicne vrednosti posamezne nepremičnine na transakcijski račun Občine Šentjur – proračun št. 01320-0100004983, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se kavcija brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se kavcija vračuna v kupnino. 3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v roku podajo pravilne ponudbe. 4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o kupcu; – navedbo nepremičnine; – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izklicne; – dokazilo o vplačani varščini; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in ID štev. za DDV za pravne osebe; – pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 5. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. 6. Pri nakupu ima najemnik stanovanja pod enakimi pogoji predkupno pravico. 7. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom. 8. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbrani ponudnikom. 9. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, še šteje prodajna pogodba za razdrto brez izvedbe posebnega postopka. 10. Ponudnik lahko ponudbo za nakup umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. V primeru umika ponudbe se plačana kavcija ne vrne. 11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna. 12. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. IV. Sklenitev pogodbe Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. Če kupec v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine. V. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe: Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Ponudbe se bodo sprejemale od objave javne ponudbe do vključno 24. 7. 2006 do 12. ure. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 24. 7. 2006 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 24. 7. 2006 ob 14. uri v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času uradnih Uradni Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost