Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 4304-1/2006 Ob-19420/06 , Stran 5498
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks 04/531-24-684. 2. Predmet prodaje: a) enosobno stanovanje št. 19 v II. nadstropju stanovanjske stavbe Kropa 3d v Kropi v izmeri 28,97 m2. Stanovanje je zasedeno, b) enosobno stanovanje št. 3 na Prešernovi ul. 15 v Radovljici v izmeri 40,03 m2. Stanovanje je zasedeno. 3. Izklicna cena za nepremičnino znaša: pod a) 3,744.017 SIT, pod b) 14,289.749 SIT. 4. Način in rok plačila kupnine: Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805 sklic: pod a 1228-720001- 1, pod b 1228-720001- 2. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, z oznako: »Ponudba za nakup nepremičnine, ne odpiraj«. Rok: 17. 8. 2006 do 9. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma prispele na naslov prodajalca. 6. Ponudniki morajo najkasneje en dan pred dnevom odpiranja ponudb plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805 sklic: pod a) 1228-720001- 1, pod b) 1228-720001- 2. Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. 7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko številko), priložiti potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani kavciji s točno številko računa za primer vračila, ponudbeno ceno v SIT ter natančno navedbo nepremičnine. 8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo. 9. Drugi pogoji Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec. Najemniki nepremičnin imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječa najemna razmerja ne vpliva. 10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Radovljica. Odpiranje ponudb opravi posebna komisija in po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 11. Javno odpiranje ponudb bo 17. 8. 2006 v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, in sicer: pod a) ob 9.30, pod b) ob 10. uri. 12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 8 dneh od odpiranja ponudb. 14. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46 v delovnih dneh od 8. 7. do 29. 7. 2006 od 10. do 12. ure. 15. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.

AAA Zlata odličnost