Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Ob-19397/06 , Stran 5498
1. Prodajalec: Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici, tel. 05/335-10-00. 2. Predmet javne ponudbe: prodaja zasedenega trosobnega stanovanja v II. nadstropju poslovno stanovanjske stavbe v Šempetru pri Gorici, Cesta Prekomorskih brigad 20, št. 1, v izmeri 72,83 m2, s kletjo v izmeri 3,53 m2, vpisanega v zemljiškoknjižnem vložku št. E 13, k.o. Šempeter pod B 18. K stanovanju spada tudi sorazmerni del skupnih prostorov stavbe in funkcionalnega zemljišča. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima pod enakimi pogoji predkupno pravico. 3. Izklicna cena: izklicna cena za nepremičnino iz prejšnje točke znaša 20,400.000 SIT. V izklicni ceni ni zajet davek na promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe, stroške cenitve stanovanja ter stroške za sestavo pogodbe nosi kupec. 4. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena. 5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) Nakup po načelu videno-kupljeno. b) Ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – navedbo nepremičnine, – ponujeno ceno, – dokazilo o plačani varščini, – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe (ki ne sme biti starejši od 30 dni). c) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca št. 01383-0100014409. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 8 dni po izboru. d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb. e) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali komisija lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. f) Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. g) Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca. Če kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe, ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 6. Pri nakupu ima najemnik stanovanja pod enakimi pogoji predkupno pravico. O uveljavljanju predkupne pravice se mora najemnik stanovanja pisno izjasniti v roku 3 dni od obvestila o prejeti najvišji ponujeni ceni. 7. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 24. 7. 2006 do 12. ure, na naslov: Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom Občine vidno navedeno »Ponudba za nakup stanovanja – Ne odpiraj«. 8. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o stanovanju, ki se prodaja, na Občini Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici, tel. 05/335-10-00. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.