Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 023-55/2006-2 Ob-19349/06 , Stran 5497
1. Predmet poziva: Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za obdaritev vseh otrok, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto. Prijavitelj mora iz razpisanih sredstev zagotoviti darila za vse otroke ter poleg tega organizirati spremljajoči kulturni program ob obdaritvi v mesecu decembru 2006. 2. Cilj poziva: namen poziva je zagotoviti, da vsak otrok, ki ima stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto prejme darilo v enaki vrednosti in ima možnost se udeležiti tudi kulturnega programa, ki delitev daril spremlja. 3. Splošni pogoji za sodelovanje Na javni poziv se lahko prijavijo: – pravne osebe, oziroma društva in organizacije, ki delujejo v Mestni občini Novo mesto ali fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, – humanitarne organizacije. 4. Izpolnjevanje pozivnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja tričlanska komisija, ki bo predlagala tudi zavrženje vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo splošnih pozivnih pogojev. 5. Prijava na poziv mora vsebovati: – kratko predstavitev subjekta, ki se na razpis prijavlja (obvezno: točen naslov, kontaktno osebo, telefon TRR, davčno številko), – podatke o razdelitvi stroškov za darila in kulturni program, – predviden obisk ali sodelovanje občanov oziroma otrok ob programu,… – natančen opis in predstavitev programa in daril, ki jih bo prijavitelj zagovoril za otroke, – okvirno lokacijo ter čas delitev daril, – dokazilo, da zagotovi minimalno 70% sredstev za obdaritev preko sponzorjev, donatorjev ipd., – druge elemente povezane z javnim pozivom. 6. Uporaba kriterijev Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev poziva ocenila posamezno vlogo ter izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem. Prijave na poziv bodo ovrednotene na podlagi naslednjih prioritetnih meril, ki bodo upoštevana pri razdeljevanju sredstev: – dosedanje izkušnje na tem področju (pisna dokazila) – 20 točk, – obdarovanje bo zagotovljeno dislocirano na celotnem območju MONM – 10 točk, – zagotovljena sredstva s strani sponzorjev, donatorjev ipd. – 10 točk, – so delno zagotovljena – 20 točk, – so zagotovljena (v višini vsaj 70%). 7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta javni poziv znaša 2,500.000 SIT. 8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena denarna sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006. 9. Razpisni rok: razpisni rok se začne z dnem te objave in traja 15 dni. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega poziva, – prijavni obrazec. Predlagatelj mora ob prijavi na poziv priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec, – vzorec pogodbe, – dokazila o dosedanjih izkušnjah na področju zagotavljanja daril za otroke. Dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču Mestne občine Novo mesto med uradnimi urami vsak ponedeljek od 7.30 do 14.30, sredo od 7.30 do 16.30 in petek od 7.30 do 14. ure. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo s spletne strani občine www.novomesto.si. 11. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva. Mestna občina Novo mesto lahko javni poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 12. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Jasna Jazbec Galeša (tel. 07/39-39-204) ali jasna.jazbec.galesa@novomesto.si. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v dveh mesecih po poteku pozivnega roka.