Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Ob-19707/06 , Stran 5493
I. Skupna določila 1. Načini sofinanciranja Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: SSRS) na podlagi tega programa sofinancira izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj v občinah in podpira občine pri izvajanju njihove pristojnosti na stanovanjskem področju skladno z 12. členom ZUreP-1 in prvo alineo drugega odstavka 154. členom SZ-1 tako, da: 1. daje ugodna dolgoročna stanovanjska posojila občinam, javnim nepremičninskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam za pridobivanje oziroma zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj, 2. investira skupaj z občinami, javnimi nepremičninskimi skladi in neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami v zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj – soinvestitorstvo, 3. refinancira obstoječe kredite SSRS občinam, javnim nepremičninskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam. 2. Upravičeni prosilci: 1. občine ali njihovi proračunski skladi, ustanovljeni za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj, 2. javni nepremičninski skladi, 3. pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1. Subjekti iz prejšnjih točk so lahko udeleženi v eni ali več načinih sofinanciranja projektov s strani SSRS. Prosilci iz 2. in 3. točke I.2. tega programa morajo vlogi obvezno priložiti ustrezen sklep pristojnega organa občine v kateri se bo izvajala investicija, ki izkazuje potrebo po pridobitvi neprofitnih najemnih stanovanj. 3. Višina sredstev za izvajanje tega programa je predvidoma za posojila 2,5 milijarde tolarjev in za soinvestitorstvo 2,5 milijarde tolarjev, s porabo v letih 2006, 2007 in 2008. Razpis je odprt do dne, ko so s sklepi nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2007. Nadzorni svet SSRS glede na izkazani interes lahko določi tudi drugačno razmerje porabe sredstev za posamezen namen oziroma poveča ali zmanjša delež celotnih razpoložljivih sredstev. II. Posojila 1. Splošni nameni Posojila SSRS po tem programu, ki se v njegovem II. poglavju šteje kot razpis posojil skladno s 14. členom splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št. 119/00 in 28/01), so namenjena: 1. komunalnemu opremljanju zemljišč oziroma gradbenih parcel zase ali za oddajanje najugodnejšemu javnemu ali zasebnem (so)investitorju stanovanjske gradnje ali zagotavljanje raznih oblik javno – zasebnih partnerstev (v nadaljevanju: nameni KO), 2. pridobitvi neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot z gradnjo, rekonstrukcijo in obnovo, s katero se pridobijo nova najemna stanovanja ali bivalne enote in nakupom, vse v letih 2006 in 2007 (v nadaljevanju: nameni GR). 2. Posebni nameni Posojila so namenjena tudi prosilcem, ki omogočajo trajne oblike bivanja romskim družinam, ki imajo na njihovem območju stalno prebivališče in istočasno izboljšujejo bivalne pogoje (pogoje uporabe lastnih in drugih stanovanj, stanovanjskih hiš in bivalnih naselij) drugih občanov na območjih, kjer so takšni pogoji poslabšani zaradi neurejenih romskih naselij. II.I Razpisni pogoji za posojila: 1. Za posojila za namene KO morajo prosilci predložiti: – projektno nalogo oziroma predhodne študije, v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Ur. l. RS, št. 117/04 in 74/05) sprejeti program komunalnega opremljanja, iz katerih je razviden namen in obseg investicije v stanovanjsko gradnjo, – investicijsko dokumentacijo skladno z uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99 in ZJF in ZJN-1), – skladno z določbami 16. člena Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94, 45/97 – Odl. US, 56/98, 1/99, 59/99 – Odl. US, 61/99 – Odl. US, 79/99 in 89/99 – Odl. US in 93/05) predhodno soglasje ministrstva pristojnega za finance, kadar je prosilec občina oziroma k poroštvu, če je občina porok prosilcu, ki je kot subjekt naveden pod točkama 2. in 3 iz I.2. tega programa, – terminski plan realizacije investicije, – opredelitev strukture cene investicije, – vsi udeleženci v projektu morajo imeti poravnane vse zapadle obveznosti do SSRS, – za pokritje potrebne lastne udeležbe za izvedbo projekta z investicijskim programom in bilančnimi podatki prosilci izkažejo presežek trajnih virov nad materialnimi in nematerialnimi naložbami, – dostavijo BON-1/Z, ki ga izda AJEPS in ob vložitvi vloge ne sme biti starejši od 1 meseca. Za posojila za namene GR morajo prosilci izpolnjevati naslednje pogoje: – pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo oziroma rekonstrukcijo stanovanj ali stanovanjske stavbe, – v primeru nakupa tudi veljavno sklenjeno pogodbo ali predpogodbo za nakup stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti, – v primeru obnove po določilih ZGO-1 pridobljeno ustrezno lokacijsko informacijo za gradnjo in načrt izvedbe z opisom predvidenih del, – skladno z določbami 16. člena Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94, 45/97 – Odl. US, 56/98, 1/99, 59/99 – Odl. US, 61/99 – Odl. US, 79/99 in 89/99 – Odl. US in 93/05) predhodno soglasje ministrstva pristojnega za finance, kadar je prosilec občina oziroma k poroštvu, če je občina porok prosilcu, ki je kot subjekt naveden pod točkama 2. in 3 iz I.2. tega programa, – za gradnjo ali rekonstrukcijo izdelano ustrezno projektno dokumentacijo skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št. 125/03) oziroma v primeru bivalnih enot Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/04), – podana izjava projektanta, da površina stanovanj ustreza površinskim standardom po Pravilniku o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04 in 34/04), – terminski plan realizacije investicije, – opredelitev strukture cene investicije, – bodo prosilci pridobljena stanovanja oddali v najem upravičencem po Pravilniku o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04 in 34/04), – vsi udeleženci v projektu morajo imeti poravnane vse zapadle obveznosti do SSRS, – za pokritje potrebne lastne udeležbe za izvedbo projekta z investicijskim programom in bilančnimi podatki prosilci izkažejo presežek trajnih virov nad materialnimi in nematerialnimi naložbami, – dostavijo BON-1/Z, ki ga izda AJEPS in ob vložitvi vloge ne sme biti starejši od 1 meseca. 3. SSRS bo obravnaval le pravilno oddane, izpolnjene in popolne vloge ter si pridržuje pravico, da preveri ustreznost in veljavnost vse predložene dokumentacije – prilog k vlogi in jo opredeli kot neustrezno ali neskladno z razpisnimi zahtevami. II.II Posojilni pogoji: 1. Posojilo lahko dobi prosilec, če na predpisanem obrazcu in z zahtevanimi prilogami v razpisnih pogojih odda popolno vlogo za pridobitev posojila. 2. Višina posojila, ki ga lahko dobi upravičenec, je odvisna – za namene GR: od obračunske vrednosti prijavljene investicije in je vezana na s strani SSRS določeno primerno ceno za nakup po tem programu ter se določi po preučitvi dokumentacije, – za namene KO: od obračunske vrednosti investicije izračunane po veljavnem programu opremljanja, in sicer dela, ki odpade na stanovanjski del. Višina posojila lahko znese do največ 50% obračunske vrednosti investicije ali lastnega dela investicije, če je v projektu SSRS udeležen kot soinvestitor. Po preučitvi popolne vloge SSRS odloči katera cena se upošteva za obračunsko vrednost investicije, pri čemer so cene omejene navzgor in se lahko upošteva največ primerna cena, navedena v III. poglavju tega programa pomnoženo s stanovanjsko površino izračunano po definiciji iz III.I. 1.2. tega programa. V obračunsko vrednost investicije se šteje tudi minimalno število parkirnih mest v pokritih objektih ali za to namenjenih objektih. V primeru rekonstrukcije stavb ali njihovih delov, proglašenih za kulturni spomenik skladno z zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99) je primerna cena za GOI praviloma lahko enaka primerni ceni za GOI za novogradnje. 3. Obrestna mera za odobreno posojilo je letna v višini 12 mesečnega EURIBOR + 0% in se obračunava na stanje glavnice. Glavnica se revalorizira z valutno klavzulo (D). V mesecu sprejema tega programa oziroma razpisa posojil je obrestna mera D + 3,521%. Obrestna mera se spreminja enkrat letno, in sicer 1.1. vsako leto na podatke o letnem EURIBOR, objavljenem na prvi delovni dan v decembru preteklega leta. SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje, v primeru sprememb na nepremičninskem trgu oziroma v poslovanju SSRS. 4. Odplačilna doba za odobreno posojilo je – za namene KO do 5 let od podpisa posojilne pogodbe z enoletnim moratorijem; – za namene GR največ 25 let od podpisa posojilne pogodbe. Prva anuiteta zapade v plačilo tri mesece po črpanju celotnega posojila, vendar ne kasneje kot 24 mesecev od podpisa posojilne pogodbe. Zadnja anuiteta zapade v plačilo največ 25 let po podpisu posojilne pogodbe. Posojilo se vrača v mesečnih anuitetah. Odobreno posojilo se preračuna v EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan podpisa posojilne pogodbe. Mesečna obveznost je izražena v EUR in ostaja v koledarskem letu enaka, po vsakem letu pa se lahko spremeni, če se spremeni EURIBOR. Njena tolarska protivrednost se spreminja s srednjim tečajem Banke Slovenije za EUR-a na dan izračuna obveznosti. Tolarski znesek obveznosti se ob neplačilu obrestuje po zakonski zamudni obrestni meri. SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje, v primeru sprememb na nepremičninskem trgu oziroma v poslovanju SSRS. 5. Zavarovanje posojila je obvezno in je lahko izvedeno z enim od naslednjih vrst finančnih zavarovanj, in sicer: a) z bančno garancijo, b) z zavarovanjem pri zavarovalnici, c) s poroštvom in menico občine, h katerima izda soglasje Ministrstvo za finance, v primerih kadar so prosilci subjekti iz 2 in 3. točke I.1 tega programa, d) z menicami, samo v primeru, če je posojilojemalec občina, e) z zastavo še neobremenjene nepremičnine. V primeru iz točke e) mora biti neobremenjena nepremičnina vredna najmanj dvakrat toliko kot zaprošeno oziroma odobreno posojilo. Kot vrednost se upošteva pogodbena vrednost, če je bil promet z zastavljeno nepremičnino izvršen v letu 2005, 2006 oziroma 2007, za ostale nepremičnine pa vrednost, ki jo določi cenilec za gradbeništvo – splošno, vpisan v imenik sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Posojilodajalec ima v primeru dvoma v vrednost nepremičnine ponujene v zastavo, sam pravico določiti drugega cenilca za gradbeništvo – splošno, vpisanega v imenik sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje ali pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo. V zastavo je lahko dana tudi kreditirana nepremičnina. Druga zasedena najemna stanovanja in zasedene najemne stanovanjske hiše ne štejejo za ustrezno nepremičnino za zavarovanje posojila z zastavo. Za ustrezno ne šteje nepremičnina, stvar in pravica, ki ne more biti predmet izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-UPB1, Ur. l. RS, št. 40/04). Posojilodajalec SSRS se za zavarovanje odobrenega posojila vpiše kot prvi zastavni upnik na ustrezni nepremičnini. Posojilojemalec mora zastavljeno nepremičnino zavarovati za tržno vrednost za vse običajne rizike in zavarovalno polico vinkulirati v korist SSRS. Zavarovanje z zastavitvijo zgradbe, ki je zgrajena na nepremičnini obremenjeni s stavbno pravico, ni dopustno. SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje, v primeru sprememb na nepremičninskem trgu oziroma v poslovanju SSRS. 6. Posojilojemalec mora kreditirano nepremičnino po pridobitvi uporabnega dovoljenja oziroma po zaključku obnove zavarovati za vse običajne rizike in zavarovalno polico vinkulirati v korist SSRS. 7. Stroške vseh zavarovanj in priprave ter sklepanja posojilne pogodbe (notarske in druge stroške v zvezi s tem) plača posojilojemalec. Na pogodbi morajo biti overjeni podpisi vseh strank. 8. Za črpanje odobrenega posojila mora upravičenec skleniti posojilno pogodbo. Posojilna pogodba mora biti sklenjena praviloma v 100 dneh po prejemu sklepa o odobritvi posojila ob izpolnjenem pogoju sklenjene gradbene pogodbe oziroma prodajne pogodbe, sicer se šteje, da je prosilec odstopil od vloge za ta razpis. Črpanje odobrenega posojila je dokumentarno. Dinamika in pogoji črpanja odobrenega posojila so opredeljeni v posojilni pogodbi v odvisnosti od predvidene dinamike izvedbe kreditiranega projekta in razpisanih sredstev, pod pogojem, da je posojilojemalec zagotovil v vlogi navedeni oziroma predvideni del svojih sredstev, kar dokaže z oceno in dokazili o dosedanjih vlaganjih v investicijo – projekt. 9. Prosilec ne sme brez pozitivnega soglasja SSRS prodajati ali obremenjevati stanovanj v objektu, zgrajenem na podlagi pridobljenega posojila, vse do poplačila posojila. Posojilo se lahko delno ali v celoti predčasno poplača. Prosilec mora SSRS pisno zaprositi za izdajo ustreznega soglasja k odtujitvi ali obremenitvi. Odtujitev ali obremenitev brez pozitivnega soglasja SSRS imata za posledico ničnost pogodbe s katero je bil stanovanje odtujeno ali obremenjeno, oziroma vzpostavljena obremenitev. Ob dovoljeni prodaji stanovanja se sklene dodatek k posojilni pogodbi med SSRS in prosilcem, v katerem se ugotovi preostalo število neprofitnih najemnih stanovanj po tej pogodbi, ter se SSRS nakaže prejeto kupnino. Znesek se odšteje od zneska odobrenega oziroma preostalega še neodplačanega zneska posojila. III. Soinvestitorstvo 1. Nameni SSRS sklepa soinvestitorska pogodbena razmerja za zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj z občinami, javnimi nepremičninskimi skladi ali neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami iz 152. člena SZ-1 (v nadaljevanju prosilec). SSRS soinvestira z izbranimi prosilci projekte novogradnje, s katerimi se pridobijo nova stanovanja ter nakup novogradenj, z napovedanim začetkom v letu 2006 in 2007 pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju. Neprofitna najemna stanovanja so stanovanja kot jih določa pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04 in 34/04). III.I Pogoji soinvestiranja 1. Splošne določbe: 1. SSRS vstopa kot soinvestitor samo v tiste projekte, ki zagotavljajo cenejša ter kvalitetna neprofitna najemna stanovanja in imajo zagotovljeno tudi z zakonom zahtevano oziroma pripadajoče število parkirnih mest na posamezno stanovanje. Zaželeno je, da so prijavljeni projekti – investicije v okviru katerih se zagotavljajo neprofitna najemna stanovanja oziroma poleg tega tudi stanovanja za trg po primernih cenah iz tega programa, če so v občini izkazane potrebe po takih stanovanjih. 2. Projekti morajo biti izvedeni po primernih cenah, vendar največ po naslednjih: neprofitna najemna stanovanja * do uvedbe enotne valute EUR v tolarski protivrednosti na dan podpisa gradbene pogodbe ali prodajne pogodbe; morebitna pokrita parkirna mesta mesta ali garaže v posebnih objektih ali kleteh niso zajeti v to ceno; ** za izračun stanovanjske površine se upoštevajo faktorji redukcije in sicer za loggio 0,75, za shrambo, za pokriti balkon ali pokrito teraso 0,50, za odkriti balkon ali odkrito teraso 0,25; *** GOI – obsega: pripravljalna, gradbena, obrtniška, instalacijska in zaključna dela na gradbišču z zunanjo ureditvijo gradbene parcele in potrebnimi komunalnimi (hišnimi) priključki na lokalno komunalno oziroma javno infrastrukturo. Tabela 1 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Tabela 2 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za parkirno mesto se šteje pokrito parkirno mesto minimalno 12.5 m2 površine (osnovna standard za površino parkirnega mesta namenjenega invalidom je višji) v garaži ali posebnem za to namenjenem objektu. Zunanja parkirišča so upoštevana v okviru GOI – zunanje ureditve. Cena za zemljišče in komunalno infrastrukturo ter drugi stroški sme biti praviloma največ v višini razlike med GOI ceno za novogradnje (tabela 1) in ceno pri nakupu (tabela 2). 3. SSRS vedno nastopa kot kupec po ceni, ki jo določi glede na kvaliteto objekta, obseg investicije in vgrajenih materialov, vendar največ po primerni ceni navedeni v tabeli 2. 4. Soinvestitorski delež SSRS lahko doseže največ 50% vrednosti izračunane vrednosti investicije vseh neprofitnih najemnih stanovanj (v nadaljevanju: najemna stanovanja), vendar največ do višine lastnih sredstev prosilca, pri čemer se v lastna sredstva lahko vštevajo tudi sredstva, pridobljena s posojilom SSRS po tem programu. V obračunsko vrednost investicije šteje tudi minimalno število potrebnih parkirnih mest zagotovljenih v objektu kjer se nahajajo stanovanja ali posebnem objektu. Odobreni soinvestitorski delež se uporabi na vseh najemnih stanovanjih in parkirnih mestih tako, da eno stanovanje in parkirno mesto predstavlja najmanjšo enoto delitve, s tem da ima SSRS v lasti praviloma le neprofitna najemna stanovanja, dodeljena upravičencem do neprofitnega najemnega stanovanja, prosilec pa ima v lasti tudi neprofitna najemna stanovanja, dodeljena upravičencem, ki glede na socialne razmere niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine. Če se izkaže, da taka delitev ni mogoča, pripade stanovanje po večinskem deležu prosilcu ali SSRS. 5. SSRS po odobritvi vloge – sklep Nadzornega sveta SSRS o soinvestiranju, SSRS z izbranimi prosilci sklene pisne pogodbe o soinvestiranju, v katerih so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti pri pridobivanju najemnih stanovanj. Vsebina pogodb je določena v skladu s tem programom in je v delu bistvenih in s tem programom opredeljenih sestavin nespremenljiva. Če posamezni izbrani prosilec v roku, ki mu ga določi SSRS (postavljeni rok ne sme biti krajši od petnajst dni od vročitve sklepa o odobritvi in ne daljši od treh mesecev od vročitve sklepa o odobritvi) ne sklene pogodbe o soinvestiranju, se šteje, da je od namere odstopil in je SSRS prost vseh obveznosti iz sklepa o soinvestiranju. O tem SSRS obvesti Nadzorni svet SSRS. Če prosilec v praviloma 6 mesecih po sklenitvi pogodbe o soinvestiranju ne začne gradnje (sklenjena gradbena pogodba) oziroma ni sklenjena prodajna pogodba za nakup stanovanj in parkirišč, se šteje, da je prosilec za leti 2006 in 2007 od namere odstopil in je SSRS prost vseh obveznosti iz sklepa o soinvestiranju. O tem SSRS obvesti Nadzorni svet SSRS. SSRS si pridržuje pravico, da: – v primerih, ko prosilec z dokazili in izjavami izkaže, da iz objektivnih razlogov obveznosti iz prejšnjega odstavka ni mogel izpolniti obveznosti roke podaljša, – ne pristopi k podpisu prodajne pogodbe s prosilcem oziroma drugim investitorjem, če po pregledu projektne in tehnične dokumentacije ugotovi, da je projekt neprimeren, pa v razumnem roku ni mogoče doseči ustreznih tehničnih izboljšav. Stanovanjem, ki jih kupi SSRS, mora biti zagotovljeno po eno parkirno mesto po primernih cenah in izhodiščih tega programa za to kategorijo. 6. SSRS zagotavlja prosilcu razpolagalno pravico za dodeljevanje pridobljenih najemnih stanovanj v svoji lasti. Za lastna stanovanja SSRS sam sklene najemne pogodbe z izbranimi najemniki oziroma lahko za izvedbo vseh aktivnosti v zvezi s temi dejanji pooblasti občino ali drugo pravno osebo. Najemnina za ta stanovanja in parkirna mesta se oblikuje skladno s predpisi določeno metodologijo o oblikovanju najemnin in v odvisnosti od doseženih cen stanovanj po sklepu občinskih organov, enotno za vsa najemna stanovanja in parkirišča iz posamezne pogodbe o soinvestiranju oziroma prodajne pogodbe sklenjene po tem programu. 7. Če stanovanje in parkirno mesto v lasti SSRS ni zasedeno 30 dni, mora do prve ali ponovne zasedbe prosilec zanj SSRS plačevati neprofitno najemnino. Prosilec iz 2. in 3. točke I.2. tega programa mora vlogi priložiti izjavo občine, da bo v primeru njegove nezmožnosti plačila subsidiarno prevzela njegove obveznosti iz tega naslova. Če je stanovanje in parkirno mesto več kot leto dni nezasedeno, šteje, da potrebe po najemnem stanovanju ni in ju ima SSRS pravico prodati. Predkupno pravico ima prosilec praviloma po ceni iz prodajne pogodbe, preračunani v EUR na dan njene sklenitve. Prosilec ne sme brez soglasja SSRS prodajati ali obremenjevati svojih stanovanj v objektu, dokler ima SSRS v njem vsaj eno stanovanje in parkirno mesto. Prosilec mora SSRS pisno zaprositi za podajo ustreznega soglasja. Odtujitev ali obremenitev brez tega soglasja imata za posledico ničnost pogodbe s katero je bil stanovanje odtujeno ali obremenjeno, oziroma dovoljena obremenitev. Ob dovoljeni prodaji stanovanja se sklene dodatek k prodajni pogodbi med SSRS in prosilcem, v katerem se ugotovi preostalo število neprofitnih najemnih stanovanj po tej pogodbi. 2. Posebne določbe 8. Izvajanje projekta soinvestitorstva pri zagotavljanju najemnih stanovanj z novogradnjo: a) Prosilec v projektu soinvestorstva pri zagotavljanju najemnih stanovanj: – zagotovi komunalno opremljeno zemljišče; – zagotovi sredstva v višini razlike med vrednostjo investicije in zneskom investiranja SSRS; – zagotovi celotno predpisano projektno in tehnično dokumentacijo; – omogoči sodelovanje SSRS pri potrditvi projektne dokumentacije oziroma mu omogoči pregled projektne dokumentacije; – pridobi vsa potrebna soglasja in dovoljenja za gradnjo; – omogoči SSRS na njegovo zaprosilo vpogled v vso dokumentacijo; – izvede javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del; – v soglasju s SSRS imenuje nadzor; – izvaja nadzor nad izvedbo del; – omogoči SSRS kontrolo nad izvajanjem del (supernadzor); – pridobi pravnomočno uporabno dovoljenje; – zagotovi vzpostavitev etažne lastnine; – v soglasju s SSRS izbere upravnika stavbe oziroma stanovanj; – pripravi besedilo razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, h kateremu mora pridobiti soglasje SSRS, ga objavi najmanj tri mesece pred dokončanjem gradnje in izbere vse najemnike; – nosi morebitne druge stroške. b) SSRS v projektu soinvestorstva pri zagotavljanju najemnih stanovanj: – zagotovi sredstva v višini s sklepom NS odobrenih sredstev; – preveri investicijsko in projektno dokumentacijo oziroma sodeluje pri potrditvi projektne dokumentacije; – imenuje preglednika projektne dokumentacije; – po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja s prosilcem sklene prodajno pogodbo po največ primerni ceni glede na območje in tabele 1 in 2 kjer se izvaja projekt, in sicer pod naslednjimi pogoji plačevanja kupnine: – obroke do 85% kupnine SSRS nakazuje skladno z napredovanjem del po predložitvi obračuna –računa za posamezen obrok, kateremu bo priložena izjava nadzornega organa o napredovanju del v skladu s terminskim planom, potrdi pa jo supernadzor SSRS; ob pogoju, da prosilec zagotovi na zemljiščih, ki predstavljajo gradbeno parcelo, bremen prost vpis solastninske pravice ali drugo ustrezno obliko zavarovanja po določbah 5. odstavka odseka II.II. tega programa, za čas od sklenitve pogodbe do pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja oziroma vpisa etažne lastnine na SSRS; – 5% v roku osem dni, ko prosilec prejme obvestilo od izvajalca, da so stanovanjske enote zgrajene in poziv za prevzem predmeta pogodbe v skladu z gradbeno pogodbo ter pod pogojem, da je pridobljeno uporabno dovoljenje; – 5% v roku osem dni po odpravi vseh napak in pomanjkljivosti in po dokončnem obračunu kupnine skladno z določili prodajne pogodbe in izpolnitvi vseh drugih pogodbenih obveznosti vključno s tem, da bo SSRS predložena bančna oziroma zavarovalniška garancija izvajalca za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi za obdobje dveh let od prevzema predmeta pogodbe oziroma za obdobje 26 mesecev po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja v višini 5% kupnine; – 5% kupnine pa v roku osem dni po zagotovitvi vseh pogojev za vknjižbo lastninske pravice na SSRS na stanovanjih (vložen zemljiškoknjižni predlog za vpis objekta in etažne lastnine v zemljiško knjigo, ter s strani prosilca oziroma prodajalca izstavljeno ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice v korist SSRS, plomba za vpis lastninske pravice v korist SSRS pa bo v zemljiško knjigo vpisana na prvem mestu); – opravlja kontrolo nad izvajanjem del; kontrola nad izvajanjem del pomeni supernadzor nad delom izvajalcev in nadzorom prosilca oziroma prodajalca nad izvedbo del. 9. Izvajanje projekta soinvestitorstva pri zagotavljanju stanovanj z nakupom od drugega investitorja: a) Prosilec v projektu soinvestitorstva pri zagotavljanju najemnih stanovanj: – izbere primerna stanovanja; – zagotovi sredstva v višini razlike med celotno pogodbeno vrednostjo stanovanj in zneskom soinvestiranja SSRS; – opravlja kontrolo nad izvajanjem del; kontrola nad izvajanjem del pomeni supernadzor nad delom izvajalcev in nadzorom investitorja oziroma prodajalca nad izvedbo del; – pripravi besedilo razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, h kateremu mora pridobiti soglasje SSRS, ga objavi najmanj tri mesece pred pričakovanim prevzemom stanovanj in izbere vse najemnike; – nosi morebitne druge stroške. b) SSRS v projektu soinvestorstva pri zagotavljanju najemnih stanovanj: – preveri projekte in tehnično dokumentacijo za izbrana stanovanja; – zagotovi sredstva v višini s sklepom NS odobrenih sredstev; – opravlja kontrolo nad izvajanjem del; kontrola nad izvajanjem del pomeni supernadzor nad delom izvajalcev in nadzorom investitorja oziroma prodajalca nad izvedbo del. c) S prodajalcem – investitorjem SSRS in prosilec skleneta tripartitno prodajno pogodbo. Sredstva v pogodbeni višini iz prodajne pogodbe se zagotavljajo praviloma sočasno iz sredstev prosilca in SSRS v razmerju vrednosti dogovorjenih stanovanj. Pogodbeno vrednost bosta prosilec in SSRS plačevala v pogodbenih rokih: – obroke do 85% kupnine SSRS skladno z napredovanjem del po predložitvi računa za posamezen obrok, kateremu bo priložena izjava nadzornega organa o napredovanju del v skladu s terminskim planom, ki jo potrdi supernadzor SSRS, s tem da investitor zagotovi ustrezno zavarovanje vnaprej plačanih obrokov kupnine. Kot ustrezno se smatrajo zavarovanja navedena v a), b) in e) iz odseka II.II. 5. odstavka tega programa ter vzpostavitev solastništva na neobremenjeni nepremičnini; – 5% v roku osem dni po prejemu obvestilo prodajalca, da so stanovanjske enote zgrajene in poziv za prevzem predmeta pogodbe, vse pod pogojem, da je pridobljeno uporabno dovoljenje; – 5% v roku osem dni po odpravi vseh napak in pomanjkljivosti in po dokončnem obračunu kupnine skladno z določili prodajne pogodbe in izpolnitvi vseh drugih pogodbenih obveznosti vključno s tem, da prodajalec predloži SSRS in prosilcu bančni garanciji izvajalca za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi za obdobje dveh let od prevzema predmeta pogodbe oziroma za obdobje 26 mesecev po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja v višini 5% kupnine; – 5% kupnine pa v roku osem dni po zagotovitvi pogojev za vknjižbo lastninske pravice na SSRS in prosilca (vložen zemljiškoknjižni predlog za vpis objekta in etažne lastnine v zemljiško knjigo, ter s strani prodajalca izstavljeno ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice v korist prosilca in SSRS, plomba za vpis lastninske pravice v njuno korist pa bo v zemljiško knjigo vpisan na prvem mestu SSRS in na drugem mestu prosilec). SSRS bo sorazmerni delež sredstev do višine odobrenih sredstev nakazoval neposredno investitorju – prodajalcu v pogodbenih rokih, če mu bo prosilec praviloma predložil dokazila, da je sam predhodno nakazal prodajalcu svoj sorazmeren delež sredstev, supernadzor SSRS pa preveri skladnost višine z izvedenimi deli. Tako dogovorjeni način plačila je obvezna sestavina prodajne pogodbe. V primeru, da SSRS zamuja s plačilom, ker je s plačilom v zamudi prosilec, pa mu prodajalec zaračuna zamudne obresti, strošek zamudnih obresti v celoti bremeni prosilca. IV. Refinanciranje obstoječih kreditov SSRS Prosilec, ki pridobi kreditna sredstva ali soinvesticijska sredstva in sklene ustrezno posojilno oziroma prodajno pogodbo po tem programu, lahko zaprosi za spremembo posojilnih pogojev obstoječih kreditov SSRS pridobljenih v predhodnih razpisih oziroma programih, pri čemer mu SSRS refinancira del ali celoten preostanek dolga največ v višini lastnega deleža prosilca v novi investiciji pod posojilnimi pogoji, določenimi v II. poglavju tega programa. V. Postopek obravnave vlog Prosilci, ki želijo pridobiti sredstva SSRS iz naslova posojila oziroma zaprošajo za soinvestitorstvo s SSRS po tem programu, lahko oddajo vloge s priporočeno pošiljko ali osebno na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Ljubljana, Poljanska cesta 31. Popolno izpolnjene vloge lahko oddajo prosilci samo na posebnem obrazcu, ki ga lahko dobijo na navedenem naslovu od dne objave tega programa. Vloge bodo sprotno obravnavne po času dospetja. O vlogah prosilcev bo na predlog Sklada odločal Nadzorni svet SSRS na sejah. Izbrani prosilci bodo s strani SSRS prejeli sklep o izbiri, ostali prosilci prejmejo obvestilo o neodobritvi vloge. Vse informacije o programu – razpisu lahko prosilci dobijo osebno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem skladu v Ljubljani na Poljanski cesti 31 ali na tel. 01/471-05-00. Razpis je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2007. Nadzorni svet SSRS lahko sprejme na predlog SSRS obvezno razlago posameznih določb tega programa ter spremeni oziroma dopolni njegova posamezna določila, ki jih objavi na enak način kot ta program ter se uporabljajo od dne sprejema. V projektih sofinanciranja po tem programu, odloči direktor SSRS v okviru razpisane oziroma s sklepom Nadzornega sveta SSRS odobrene vsote sredstev za izvedbo programa sofinanciranja, o morebitni spremembi namena (soinvestiranje/kreditiranje) ali znižanja zaprošenih sredstev prosilca in odloči o odobritvi spremembe, ob upoštevanju pogojev tega programa in aktov, ki opredeljujejo poslovanje SSRS.