Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 478-150/2006/2 Ob-19591/06 , Stran 5493
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne ponudbe: a) odprodaja zasedenega stanovanja: zasedeno stanovanje št. 14, Bratovševa ploščad 1, v izmeri 42,45 m 2, ponudbena cena: 27,265.000 SIT. b) Oddaja v najem poslovnega prostora št. 8 v objektu J16 v izmeri 22,35 m2 na MMP Gruškovje, mesečna najemnina: 600.000 SIT. K poslovnim prostorom spada sorazmeren del skupnih prostorov. Mesečna najemnina bo določena v EUR, plačevala pa se bo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izdaje računa. 3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 30 delovnih dni po opravljeni javni ponudbi. Dodatne informacije na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana, Klemen Šket, tel. 01/478-18-26. 4. Način in rok plačila Najemodajalec bo za poslovni prostor pod točko 2.b izstavljal mesečne račune za najemnino do 8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši ponudnik pa je dolžan plačati najemnino v roku 15 dni od prejema računa na podračun enotnega zakladniškega računa št.: 01100-1006214304. Položena varščina se šteje v plačilo prve najemnine. Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja, dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik. Za nepremičnine po točko 2.a najugodnejši ponudnik dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe na TRR št.: 01100-6300109972, sklic na številko (navedene spodaj!). Položena kavcija se šteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni od podpisa pogodbe je bistvena sestavina pravnega posla. a) odprodaja zasedenih stanovanj: zasedeno stanovanje št. 14, Bratovševa ploščad 1, v izmeri 42,45 m2, sklicna številka: 18 31119-7200013-75491506. b) Oddaja v najem poslovnega prostora št. 8 v objektu J16 v izmeri 22,35 m2 na MMP Gruškovje, sklicna številka: 18 31119-7103018-75600206. 5. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. 6. Višina varščine: pred ponudbo morajo ponudniki za nepremičnino po točko 2.a položiti kavcijo v višini 10% od ponudbene oziroma izklicne cene, za poslovni prostor pod točko 2.b pa kavcijo v višini 600.000 SIT, na račun št.: 01100-6300109972, sklic (sklicne številke navedene v točki 4). Po opravljeni javni ponudbi se ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 30 dni brez obresti. 7. Ogled nepremičnin: a) odprodaja zasedenih stanovanj: zasedeno stanovanje št. 14, Bratovševa ploščad 1, v izmeri 42,45 m 2, 12. 7. 2006 od 10.30 do 11. ure. b) Oddaja v najem poslovnega prostora št. 8 v objektu J16 v izmeri 22,35 m2 na MMP Gruškovje, 12. 7. 2006 od 10.30 do 11. ure. 8. Način, mesto in čas oddaje ponudbe za nepremičnine pod točko 2. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah najkasneje do 20. 7. 2006 do 9. ure na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana – glavna pisarna. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Predmet javnega ponudbe: oddaja ponudbe za javno ponudbo za prodajo zasedenega stanovanja in oddajo poslovnega prostora na MMP Gruškovje. Šifra zadeve: številka: 478-150/2006. Oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba!”. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe. V primeru, da bo ponudbo za nakup iste nepremičnine poslalo več ponudnikov, se bo med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila ustna licitacija. Najmanjši dvig ponudbene cene za nepremičnino pod točko 2.a je 100.000 SIT, najmanjši dvig mesečne najemnine za poslovni prostor pod točko 2.b pa je 5.000 SIT. Morebitna licitacija bo na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana dne 20. 7. 2006 ob 9.30. 9. Pogoji za oddajo ponudbe Ponudniki morajo svoji ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.) – velja za ponudnike iz točke 2.a, – registracijo za poslovno dejavnost, za katero se oddajajo poslovni prostori – velja za ponudnike iz točke 2.b, – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik. 10. Javna ponudba velja do 20. 7. 2006. 13. Ustavitev postopka: vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek javne ponudbe oziroma javne dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov.