Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 511-27/2005 Ob-19622/06 , Stran 5491
1. Končni upravičenec: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega povabila Predmet javnega povabila je podpora projektom razvoja raziskovalne infrastrukture raziskovalnih centrov odličnosti (v nadaljevanju: centrov odličnosti), ki podpirajo raziskovalno razvojne (v nadaljevanju: RR) projekte centrov odličnosti, sofinanciranih v okviru ukrepa 1.1 Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja. Podprti bodo projekti razvoja raziskovalne infrastrukture centrov odličnosti (v nadaljevanju: projekti), ki vključujejo: – naložbe v nakup oziroma modernizacijo raziskovalne opreme, – naložbe v usposobitev prostorov. Aktivnosti v ukrepu 1.4. nimajo narave državnih pomoči. Projekti, ki bodo sofinancirani iz ukrepa 1.4., imajo naravo javnega naročila. 3. Namen javnega povabila: namen javnega povabila je prispevati k razvoju javne raziskovalno razvojne infrastrukture ter krepitvi zmogljivosti univerz in javnih raziskovalnih ustanov za ustvarjanje in prenos znanja in novih tehnologij na prednostnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja, ki so zlasti: informacijsko-komunikacijske tehnologije, novi materiali, tehnologije vodenja procesov, biotehnologija s farmacijo in tehnologije za trajnostno gospodarstvo (predvsem okoljske tehnologije). 4. Upravičeni stroški in stopnje pomoči Aktivnosti morajo biti upravičene kot je določeno v Programskem dopolnilu. V skladu s poglavjem 2.1.5.5 so upravičeni stroški naslednji: – prenova, obnova in modernizacija prostorov in opreme, – opremljanje in najem prostorov in opreme, katerih nabavna vrednost enote na dan javnega razpisa presega 10.000 EUR v tolarski protivrednosti, – tehnično in finančno strokovno znanje neposredno vezano na projekt. Stroški morajo biti skladni z regulativo EK 1145/2003. Stopnja pomoči je do 100% upravičenih stroškov. 5. Pogoji za kandidiranje 1. Skladnost projekta s cilji in nalogami Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, opredeljenimi v resoluciji o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010 (ReNRRP) (Uradni list RS, št 3/06). Skladnost s kriteriji za izbor ožjih prednostnih področij, za katere se predvideva nadaljnje sofinanciranje aplikativnih in razvojnih raziskav ter raziskovalne infrastrukture, opredeljenimi v poglavju 8. Dodatek ReNRRP. 2. Prijavitelji projekta in nosilci aktivnosti/investicij: Na javno povabilo se lahko prijavi skupina partnerjev, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – Projekt mora biti skladen z namenom razpisa, vloga pa pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo. – Projekt lahko predstavi le skupina partnerjev (najmanj treh). Skupina mora obvezno vključevati podjetje (gospodarstvo) in predstavnike institucij znanja*. – Skupina partnerjev je dosegla dogovor o medsebojnem sodelovanju na projektu, dosegla soglasje o predlaganih investicijah in izbrala nosilca projekta, ki v imenu skupine predloži projekt. Dogovor formalizira pismo o nameri ustanovitve centra odličnosti, ki mora biti pripravljeno skladno z navodili v razpisni dokumentaciji. – Center odličnosti mora ustrezati naslednji opredelitvi: visoko kakovostna multidiciplinarna skupina raziskovalcev iz akademske sfere in gospodarstva, ki zagotavlja kritično maso znanja in ustrezno raziskovalno infrastrukturo za preboj centra odličnosti v vrh svetovne znanosti in/ali vključitev v mednarodno mrežo odličnosti. Namen centra odličnosti je krepitev sposobnosti ustvarjanja, prenosa in obvladovanja novih tehnologij ter razvoj novih tehnologij na prednostnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja, ki so zlasti: informacijsko-komunikacijske tehnologije, novi materiali, tehnologije vodenja procesov, biotehnologija s farmacijo in tehnologije za trajnostno gospodarstvo (predvsem okoljske tehnologije). – Prijavitelj projekta razvoja raziskovalne infrastrukture raziskovalnih centrov odličnosti mora biti javni zavod, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje raziskovalne dejavnosti in je vpisan v evidenco pristojnega ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti. – V okviru javnega razpisa za pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ukrep 1.1.: spodbujanje razvoja inovacijskega okolja (Uradni list RS, št. 39-42/2004) je bil predhodno že pozitivno ocenjen raziskovalno-razvojni projekt centra odličnosti, v okviru katerega izbrani nosilni prijavitelj predloži projekt razvoja raziskovalne infrastrukture za inštrument 1.4.03. *Institucije znanja v okviru tega javnega povabila so univerze, samostojni visokošolski zavodi, javni raziskovalni zavodi, drugi javni zavodi, zasebne pridobitne in nepridobitne raziskovalne organizacije, vpisani v evidenco pristojnega ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti. 4. Upravičeni prejemniki sredstev Pogodbeni partner z ministrstvom bo prijavitelj, določen za nosilca projekta v pismu o nameri. Nosilec projekta in vsi prejemniki sredstev morajo izpolnjevati naslednje pogoje: morajo biti javni zavodi, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje raziskovalne dejavnosti in so vpisani v evidenco pristojnega ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti. Končni prejemniki morajo izpolnjevati še naslednje pogoje: – opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji, – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – imajo poravnane obveznosti do države. 5. Finančni in drugi vstopni pogoji za kandidiranje – Predlagano sofinanciranje upravičenih stroškov projekta mora biti vsaj 10,000.000 SIT, in sme znašati največ 350,000.000 SIT. – Prijavitelji morajo izkazati: – finančni načrt, iz katerega mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančnega načrta, – da so pridobljena vsa potrebna dovoljenja za začetek izvedbe investicije, – dokazilo-izjava, da bo investicija locirana v Sloveniji ter izjavo o ohranitvi investicije v regiji za obdobje 5 let. Prijavitelj se prav tako zavezuje, da vsaj v obdobju 5 let po zaključku investicije ne bo prišlo do spremembe namembnosti ali lastništva investicije, ki bi vplivala na cilje tega razpisa/programa oziroma bi predstavljalo pridobitev neutemeljene prednosti za tržne subjekte na enotnem evropskem trgu. Za vsako takšno spremembo mora prejemnik sredstev predhodno pridobiti soglasje Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. – Predstavljena mora biti sposobnost sodelujočih partnerjev za izvedbo projekta (dokazi, da prijavitelji imajo zahtevane sposobnosti in znanja – finančne, kadrovske, materialne, organizacijske, komunikacijske – da bodo vodili in zaključili projekt uspešno). – Projekt traja največ 36 mesecev, vendar najdalj do 30. 6. 2008. 6. Merila za izbor projektov Postopek izbora projektov je dvofazni postopek. Izbor projektov opravi v prvi fazi strokovna ocenjevalna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za znanost. Druga faza potrjevanja projektov poteka preko Strokovne ocenjevalne skupine ESRR in Programskega sveta ESRR. Za ocenjevanje projektnih predlogov bosta uporabljeni dve vrsti meril za izbor: splošna merila in horizontalna merila. Splošna merila izhajajo neposredno iz uredb Evropske komisije o strukturnih skladih in programskih dokumentov, Enotnega programskega dokumenta in Programskega dopolnila. Horizontalna merila izhajajo iz horizontalnih ciljev Enotnega programskega dokumenta. 6.1.Merila za ocenjevanje projektov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V okviru razpoložljivih sredstev se odobrijo le vloge, ki dosežejo najmanj polovico možnih točk in najmanj dve tretjini možnih točk pri merilu št. 5 Tehnična in ekonomska utemeljenost predlagane raziskovalne opreme in eventualne potrebne usposobitve prostorov. 7. Višina sredstev in obdobje za porabo sredstev Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov v programskem obdobju 2004–2006, z možnostjo koriščenja do 30. 6. 2008, je 476,774.000 SIT, od tega okvirno: – namenska sredstva EU – ESRR: 357,580.500 SIT, – slovenska soudeležba: 119,193.500 SIT. Navedena sredstva so podana v tekočih cenah. Sredstva bremenijo proračunski postavki 9304 in 9404 Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 8. Trajanje projekta Projekt traja največ 36 mesecev, vendar najdalj do 30. 6. 2008. 9. Način predložitve vlog Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti posredovana na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana (po pošti ali oddaja v vložišče Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana), v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – Prijava projekta razvoja raziskovalne infrastrukture centra odličnosti« na prednji strani ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Prijava mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Prijavitelji naj uporabljajo izključno prijavne obrazce iz razpisne dokumentacije. Prijavni obrazec naj prijavitelji skrbno in v celoti izpolnijo. Utemeljitve in mnenja napiše prijavitelj v navedeni strukturi in obsegu, podpiše pa jih vodja projekta. K prijavnim obrazcem in prilogam naj prijavitelji ne prilagajo raznih prospektov raziskovalne opreme, predračunov raziskovalne opreme ali drugih prilog, značilnih za raziskovalno opremo, na katero se prijava nanaša. Podatki iz prejete dokumentacije se bodo obravnavali kot poslovna skrivnost. Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku, in vloge, ki niso skladne z nameni povabila, se zavržejo pred postopkom ocenjevanja. 10. Rok za oddajo vlog: rok za oddajo vlog je torek, 18. julija 2006. Upoštevajo vloge, ki so ne glede na način dostave prispele v vložišče Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo najkasneje do 14. ure tega dne. 11. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo v sredo, 19. julija 2006. Odpiranje ni javno. 12. Obveščanje o izboru: okvirni rok za obveščanje predlagateljev vlog o rezultatih izbora je 90 dni od datuma odpiranja vlog. 13. Razpisna dokumentacija: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletni strani ministrstva www.mvzt.gov.si pod rubriko javni razpisi. 14. Dodatne informacije: dodatne informacije posreduje Služba za usklajevanje razvojne politike in strukturne sklade, MVZT (Darja Piciga, tel. 478-47-36, e-naslov: darja.piciga@gov.si).