Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 3776 Ob-19382/06 , Stran 5490
1. Postopek za oddajo naročila: poenostavljen postopek z omejitvijo. 2. Program: prehodni vir 2004. 3. Financiranje: odločba komisije 4183; PF 2004/016-710.05.02. 4. Naročnik: Ministrstvo za finance Republike Slovenije (Center za razvoj financ, Ljubljana, Slovenija). 5. Povzetek opisa storitvene pogodbe Glavni cilj projekta “Izobraževanje notranjih revizorjev v javnem sektorju” je uvedba programa izobraževanja za notranje revizorje v javnem sektorju v Sloveniji, ki bo usklajen z najboljšo mednarodno prakso in standardi. Eden od glavnih sestavnih delov projekta je razvoj pisnega učnega gradiva. Od kandidata se pričakuje, da bo: 1. prevedel učno gradivo iz angleščine v slovenščino za sedem modulov; vsak modul bo imel med 200 in 400 strani učnega gradiva; 2. pripravil poenoten besednjak na osnovi učnega gradiva; 3. lektoriral in uredil učno gradivo za vsakega od sedem modulov in s tem zagotovil njegovo strokovno, jezikovno in pravopisno pravilnost; 4. predal naročniku prevedeno in urejeno učno gradivo v predhodno opredeljeni obliki, ki mora biti enaka angleški različici; 5. prevedel izpitne pole za vsak modul za preizkus/oceno znanja študentov (iz angleščine v slovenščino) in izpolnjene izpitne pole iz slovenščine v angleščino (za tri module). Kategorija storitev 27 – Druge storitve (Prevajalske storitve). Povabilo k sodelovanju bo predvidoma poslano 28. julija 2006 kandidatom, ki se bodo uvrstili v ožji izbor. Kandidati bodo imeli na voljo 21 dni za pripravo svojega predloga. Načrtovani datum podpisa pogodbe: 28. avgust 2006. Predvideno trajanje pogodbe: 1. september 2006–30. oktober 2007. Večina dela bo opravljena v prvih šestih mesecih. Maksimalna višina razpisanih sredstev: 60.000 EUR. Pogoji za sodelovanje 6. Ustreznost kandidatov: na razpis se lahko, pod enakimi pogoji, prijavijo fizične in pravne osebe s sedežem v državah članicah WTO. Kandidati morajo predložiti redni izpis iz sodnega registra, ki dokazuje, da so prijavitelji registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki v državi, kjer so ustanovljeni. 7. Prijava Prijavijo se lahko vse fizične in pravne osebe – samostojno ali povezane v konzorcije. Konzorcij je lahko stalna, pravno-formalno ustanovljena skupina ali pa skupina, ki je bila neformalno ustanovljena posebej za namen tega javnega naročila. Vsi člani konzorcija (npr.: nosilec in vsi ostali partnerji) so solidarno odgovorni naročniku – podpisniku pogodbe. Prijava neustrezne fizične ali pravne osebe bo avtomatično zavržena. Če je neprimerna fizična ali pravna oseba član konzorcija, bo posledično zavržena celotna vloga konzorcija. 8. Število prijav: kandidati (vključno s podjetji v okviru iste pravne skupine, ostali člani konzorcija in podizvajalci) se lahko na razpis prijavijo samo z eno vlogo, ne glede na obliko prijave (kot posamezniki ali kot nosilci ali kot partnerji v konzorciju). V primeru, da fizična ali pravna oseba vloži več kot eno vlogo (samostojno ali kot del skupne prijave), bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, v katerih sodeluje ta fizična ali pravna oseba. 9. Prepoved medsebojnega povezovanja ponudnikov uvrščenih v ožji izbor: katerakoli ponudba, ki jo bo poslal ponudnik, ki ni prišel v ožji izbor, bo izločena iz nadaljnjega postopka izbire ponudnika. Ponudniki, ki so prišli v ožji izbor za namen te pogodbe, se med seboj ne smejo združevati ali izbrati za svoje podizvajalce druga podjetja, ki so se tudi uvrstila v ožji izbor. 10. Razlogi za izločitev: kot del vloge morajo kandidati priskrbeti dokaze, ki so zahtevani po priročniku, ki velja za to proceduro (Priročnik za dodeljevanje donacij in javna naročila v okviru pristopnih pomoči -- http://www.gov.si/mf/slov/cfpe/cfpe.htm). Za dodatne informacije kontaktirajte naročnika. 11. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor Za kandidate bodo veljali spodnji kriteriji za uvrstitev v ožji izbor. Če bodo prijave oddane s strani konzorcija, bodo ti kriteriji za uvrstitev v ožji izbor veljali za cel konzorcij: 1. Letni promet kandidata v letih 2004 in 2005 mora biti vsaj 120.000 EUR. 2. Vsaj 2 strokovnjaka morata trenutno delati za kandidata na področjih, ki so povezana s to pogodbo tj. angleško-slovenski in slovensko-angleški prevod strokovnega besedila na področju revizije ali računovodstva (ki sta zaželjeni področji) ali financ na splošno. 3. V tej prijavi mora biti navedena informacija o vsaj še 2 relevantnih projektih, ki sta podobna projektu v tej pogodbi. Projekta morata biti primerljiva v kompleksnosti, obsežnosti in v naravi prevedenega materiala (strokovno besedilo s področja revizije, računovodstva ali financ). Prijava 12. Rok za prejem prijav: četrtek, 27. julij 2006 ob 10. uri dopoldne. 13. Oblika prijave in zahtevani podatki Prijave morajo biti predložene na standardnem prijavnem obrazcu (objavljenem na internet strani www.cef-see.org). Oblika prijave in navodila za izpolnjevanje morajo biti natančno upoštevana. Prijave, ki ne bodo izpolnjene v skladu z navodili, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Vsa dodatna dokumentacija (brošure, dopisi, itd.), poslana v prijavi, ne bo upoštevana. 14. Oddaja prijav Prijave morajo biti posredovane izključno naročniku, in sicer: – ali s priporočeno pošto na naslov: Jana Repanšek (TIAPS), Center za razvoj financ, Cankarjeva 18, SI-1000 Ljubljana; – ali osebno (vključno z dostavo preko kurirja) neposredno naročniku, ki bo izdal potrdilo z navedbo datuma in ure prejema, in sicer na naslov: Jana Repanšek (TIAPS), Center za razvoj financ, Cankarjeva 18, SI-1000 Ljubljana. 15. Operativni jezik: vsa pisna komunikacija za to javno naročilo in pogodbo mora biti v angleškem jeziku. 16. Druge informacije: jih ni.