Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Ob-19696/06 , Stran 5489
Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, Ljubljana Dunajska 156, objavlja prosta delovna mesta za vodje predstavništev v tujini (4 delovna mesta - Düselldorf - Nemčija, Milano - Italija, Istanbul - Turčija, Bukarešta - Romunija). 1. Delovno mesto vodje predstavništva JAPTI v tujini, se opravlja v nazivu samostojni svetovalec. 2. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna izobrazba, – vsaj 7 let delovnih izkušenj na področju mednarodne trgovine, – dobro poznavanje poslovnega okolja Slovenije in države, za katero se javlja, – aktivno znanje angleškega jezika in jezika države, za katero kandidira, – komunikativnost in sposobnost za delo v prodaji, – organizacijske sposobnosti, – poznavanje računalniških orodij, – aktivno znanje slovenskega jezika. 3. Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih in drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih in sicer: – da je državljan Republike Slovenije, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 4. Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila: – potrdilo o pridobljeni izobrazbi (overjeno fotokopijo diplome) in potrdilo o aktivnem znanju jezikov, – fotokopija delovne knjižice iz katere je razvidna delovna doba, – potrdilo o državljanstvu, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več kot 6 mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje), – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdilo izda krajevno pristojno sodišče). Potrdila iz zadnjih dveh alinej te točke lahko nadomesti pisna izjava kandidata. 5. Izbrani kandidati bodo delo opravljali na predstavništvih JAPTI v naslednjih mestih: – Düselldorf, Nemčija, – Milano, Italija, – Istanbul, Turčija, – Bukarešta, Romunija. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 3 let s polnim delovnim časom, enomesečnimi pripravami na sedežu agencije in šestmesečnim poskusnim delom. Upoštevali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev ter opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v roku 15 dni od dneva objave tega javnega razpisa na naslov: Javna Agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, kadrovska služba, z oznako: »Ne odpiraj – za javni razpis« in navedbo razpisanega delovnega mesta ter kraja predstavništva, za katero se prijavljate. Kandidate bomo o izboru obvestili v roku 8 dni po izbiri. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Mariji Šterbenc, vodji splošno kadrovske službe JAPTI, na tel. 01/589-18-71.