Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Ob-19621/06 , Stran 5488
Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Ljubljana, Parmova 33, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Ljubljana, Parmova 33: – objava v Uradnem listu: 7. 7. 2006, – rok za prijavo: do 31. 7. 2006; objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta inšpektorjev/ic za nedoločen čas s polnim delovnim časom. 1. Delo na uradniškem delovnem mestu se lahko opravlja v nazivu inšpektor III, II in I. Javni/na uslužbenec/ka bo naloge opravljal/la v nazivu inšpektor/ica III. Inšpektor/ica bo razporejen/-a na delo v Inšpekcijo nadzora varnosti in zdravja pri delu – Območno enoto Ljubljana, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana. Pogoji za zasedbo delovnega mesta so: – univerzitetni/a diplomirani/a inženir/ka gradbeništva, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen izpit za inšpektorja, – osnovna raven znanja angleškega jezika, – znanje dela z računalnikom, – vozniški izpit B kategorije. 2. Delo na uradniškem delovnem se lahko opravlja v nazivu inšpektor II in I. Javni/na uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu inšpektor/ica II. Inšpektor/ica bo razporejen/-a na delo v Inšpekcijo nadzora varnosti in zdravja pri delu – Območno enoto Maribor, Partizanska 47/IV, 2000 Maribor. Pogoji za zasedbo delovnega mesta so: – univerzitetni/a diplomirani/a inženir/ka gradbeništva ali univerzitetni/a diplomirani/a inženir/ka elektrotehnike, – najmanj 6 let delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen izpit za inšpektorja, – osnovna raven znanja angleškega jezika, – znanje dela z računalnikom, – vozniški izpit B kategorije. 3. Delo na uradniškem delovnem se lahko opravlja v nazivu inšpektor III, II in I. Javni/na uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu inšpektor/ica III. Inšpektor/ica bo razporejen/-a na delo v Inšpekcijo nadzora delovnih razmerij – Območno enoto Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Pogoji za zasedbo delovnega mesta so: – univerzitetni/a diplomirani/a pravnik/ca, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen izpit za inšpektorja, – osnovna raven znanja jezika narodne skupnosti, – znanje dela z računalnikom, – vozniški izpit B kategorije. Naloge, ki se opravljajo na omenjenih delovnih mestih: – sodelovanje pri oblikovanju zahtevnejših gradiv, – opravljanje inšpekcijskega nadzorstva, – vodenje postopkov po ZUP in postopanje ter izrekanje v skladu z ZID, ZIN in drugo zakonodajo, – izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških, – vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja, – samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju inšpekcije in Inšpektorata, – vodenje raznih evidenc s področja dela inšpekcije, – nudenje pravne in strokovne pomoči, – opravljanje drugih zahtevnejših nalog iz pristojnosti inšpekcije. Kandidati/-ke morajo k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila: – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, – fotokopijo diplome in fotokopijo vozniškega izpita, – fotokopijo delovne knjižice iz katere je razvidna delovna doba, – potrdilo o opravljanem državnem izpitu iz javne uprave, – potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja, – pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno), – dokazilo o znanju tujega jezika ali jezika narodne skupnosti. V skladu z 89. členom Zakona o javni uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Na podlagi 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru lahko za delovno mesto kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega izpita za inšpektorja, če imajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, pod pogojem, da bodo strokovni izpit za inšpektorja opravile v roku enega lega od dneva imenovanja za inšpektorja. Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev. Kandidati/ke pošljejo prijave z vso potrebno dokumentacijo na naslov: Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Parmova 33, 1000 Ljubljana. Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v 30 dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije dobite na tel. 01/280-36-62 (Jelka Žvegelj Vulič).