Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Ob-19588/06 , Stran 5487
Na podlagi prvega odstavka 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 - ZTD-B, 2/04 - ZDSS-1, 23/05, 62/05 – odločba US, 75/05- odločba US in 113/05), Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta 1. Višji svetovalec za urbanizem – v Uradu za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in urbanistično načrtovanje – vodja urada. Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivu višji svetovalec II in višji svetovalec I. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv višji svetovalec II. Uradnik bo naloge opravljal na lokaciji Ljubljanska 4, Postojna. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Zahtevani pogoji: – najmanj visoka strokovna izobrazba, – najmanj 6 let delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – strokovni izpit za občinskega urbanista, – aktivno znanje uradnega jezika, – znanje osnovnih računalniških aplikacij. Okvirna vsebina dela: vodenje Urada, opravljanje zahtevnejših nalog s področja urejanja in načrtovanja prostora, samostojno oblikovanje gradiv s predlogi in ukrepi, ki se nanašajo na urejanje in načrtovanje prostora. 2. Pomočnik župana za investicije. Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivu podsekretar, sekretar. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv podsekretar. Uradnik bo naloge opravljal na lokaciji Ljubljanska 4, Postojna. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Zahtevani pogoji: – univerzitetna izobrazba gradbene ali ekonomske smeri, – najmanj 7 let delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – aktivno znanje uradnega jezika, – znanje osnovnih računalniških aplikacij. Okvirna vsebina dela: opravljanje zahtevnejših nalog s področja vodenja investicij, samostojno oblikovanje gradiv s predlogi in ukrepi, ki se nanašajo na področje investiciji. 3. Višji svetovalec gospodarjenje z nepremičninami. Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivu višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv višji svetovalec III. Uradnik bo naloge opravljal na lokaciji Ljubljanska 4, Postojna. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Zahtevani pogoji: – najmanj visoka strokovna izobrazba, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – aktivno znanje uradnega jezika, – znanje osnovnih računalniških aplikacij. Okvirna vsebina dela: opravljanje zahtevnejših nalog s področja gospodarjenja z nepremičninami in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin. 4. Občinski redar. Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivu občinski redar III, občinski redar II in občinski redar I. Za delovno mesto občinski redar bosta izbrana dva kandidata. Izbrana kandidata bosta imenovana v naziv občinski redar III. Uradnika bosta naloge opravljala na lokaciji Ljubljanska 4, Postojna. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Zahtevani pogoji: – srednja strokovna, – najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – strokovni izpit iz področja prekrškovnih organov, – veljavno vozniško dovoljenje B kategorije (ne sme biti voznik začetnik), – v evidenci ne sme imeti več kot 5 kazenskih točk v cestnem prometu, – aktivno znanje uradnega jezika, – znanje osnovnih računalniških aplikacij. Okvirna vsebina dela: nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o varnosti cestnega prometa, druge naloge s področja občinskega redarstva. 5. Višji referent za stanovanjsko gospodarstvo. Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivu višji referent II in višji referent I. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv višji referent II. Uradnik bo naloge opravljal na lokaciji Ljubljanska 4, Postojna. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Zahtevani pogoji: – višja strokovna izobrazba gradbene smeri, – najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj, – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – aktivno znanje uradnega jezika, – znanje osnovnih računalniških aplikacij. Okvirna vsebina dela: opravljanje zahtevnejših nalog s področja gospodarjenja s stanovanji, vodenje investicij na stanovanjskem področju, samostojno oblikovaje gradiv s predlogi in ukrepi, ki se nanašajo na stanovanjsko področje. Splošne določbe Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih ter II. odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave(če ga imajo opravljenega), – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu za občinskega urbanista (za delovno mesto pod točko 1), – fotokopijo potrdila o opravljenem izpit iz področja prekrškovnih organov (za delovno mesto pod točko 4), – pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo kandidata o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje. Dokazila o nekaznovanju bo izbrani kandidat predložil po zaključenem postopku izbire. Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS na naslov Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom »javni natečaj« z navedbo delovnega mesta ter zaporedne številke delovnega mesta. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni po izbiri. Dodatne informacije: Brigita Kidrič, tel. 05/728-07-53.