Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 100-28/2006-4 Ob-19587/06 , Stran 5486
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06) objavlja načelnik Upravne enote Novo mesto javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest in prostega pripravniškega mesta, in sicer za: 1. dve delovni mesti svetovalec v Oddelku za okolje in prostor, za nedoločen čas s polnim delovnim časom, 2. delovno mesto referent v Oddelku za upravne notranje zadeve – referatu za osebna stanja, JRM in krajevne urade, za določen čas s polnim delovnim časom, do vrnitve odsotne javne uslužbenke s porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka, 3. pripravniško mesto pripravnika z visoko strokovno izobrazbo za pripravo na uradniško delovno mesto v Oddelku za upravno notranje zadeve, za določen čas s polnim delovnim časom. Opisi nalog 1. za delovni mesti svetovalec v Oddelku za okolje in prostor: – vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji s področja graditve objektov; – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv; – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov; – opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog podobne zahtevnosti. 2. za delovno mesto referent v Oddelku za upravne notranje zadeve, v referatu za osebna stanja, JRM in krajevne urade: – vodenje skrajšanih upravnih postopkov; – izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na I. stopnji; – opravljanje enostavnih upravnih nalog; – opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz evidenc; – sprejemanje pošte, naslovljene na Upravno enoto, v fizični obliki; – opravljanje drugih nalog, podobne zahtevnosti. 3. pripravniško mesto za pripravnika z visoko strokovno izobrazbo za pripravo na uradniško delovno mesto v Oddelku za upravno notranje zadeve: – priprava za vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji s področja osebnih stanj in JRM ter za opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Pogoji za opravljanje dela Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: 1. za delovni mesti svetovalec v Oddelku za okolje in prostor: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ali visoka strokovna izobrazba družboslovne ali tehnične smeri; – najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka. 2. za delovno mesto referent v Oddelku za upravne notranje zadeve: – 4-letna srednja izobrazba družboslovne ali splošne smeri; – najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka. 3. za prosto pripravniško mesto v Oddelku za upravne notranje zadeve: – visoka strokovna izobrazba upravne ali pravne smeri. Kandidati za vsa prosta mesta morajo izpolnjevati tudi pogoje, ki jih določa 88. člen Zakona o javnih uslužbencih, in sicer: – biti morajo državljani Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Za delovni mesti svetovalec je pogoj tudi uspešno opravljeno petmesečno poskusno delo, za delovno mesto referent pa trimesečno poskusno delo. Uspešnost poskusnega dela bo preverjala komisija. Neuspešno opravljeno poskusno delo je razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Za vsa prosta mesta so želene še veščine in lastnosti: komunikativnost, samoiniciativnost, odgovornost in usposobljenost za timsko delo ter fleksibilnost. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati za delovni mesti svetovalec in delovno mesto referent priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o zaključenem šolanju, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba in druga dokazila o delovnih izkušnjah, – fotokopiji potrdil o opravljenih strokovnih izpitih, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – potrdilo ali izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – potrdilo ali izjavo o tem, da zoper njih ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – morebitna priporočila. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06) lahko za delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravili najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Kandidati za prosto mesto pripravnika morajo prijavi priložiti: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – potrdilo ali izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – potrdilo ali izjavo o tem, da zoper njih ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – morebitna priporočila. Kandidate vabimo, da pošljejo pismene prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Upravna enota Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, v zaprti ovojnici z označbo: 1. »za javni natečaj – svetovalec v OOP«, 2. »za javni natečaj – referent v OUNZ«, 3. »za javni natečaj – pripravnik v OUNZ«. ali na e-naslov: ue.novomesto@gov.si. Kandidati, katerih vloge ne bodo popolne, ne bodo uvrščeni v izbirni postopek. Prav tako ne bodo uvrščeni v izbirni postopek kandidati, za katere bo iz prejete dokumentacije razvidno, da ne izpolnjujejo natečajnih pogojev. Izbiro bodo opravile natečajne komisije na osnovi predstavitve v vlogi, priloženih dokazil, izkazanih referenc in razgovora s kandidati. Kandidate bomo o izbiri obvestili najkasneje v 60 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. O izbiri uradnikov in pripravnika bodo izdani sklepi, ki bodo vročeni izbranim kandidatom, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Za dajanje informacij o prostih delovnih mestih in pojasnil v zvezi z izvedbo javnega natečaja je odgovorna javna uslužbenka Upravne enote Novo mesto Zdenka Bajuk, vodja službe za skupne zadeve, tel. 07/393-91-66, elektronski naslov: Zdenka.Bajuk@gov.si. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.