Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Ob-19585/06 , Stran 5484
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št. 32/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest v Davčni upravi RS, na Generalnem davčnem uradu: 1. Višji/-a svetovalec/-ka v oddelku za davčni postopek. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – osnovna raven znanja tujega jezika. Opis nalog: – sodelovanje oziroma oblikovanje sistemskih rešitev, metodologij in delovnih postopkov za izvajanje davčnih in drugih predpisov, – samostojna priprava zahtevnih analiz, poročil, gradiv, – spremljanje in analiziranje učinkov izvajanja metodologij in delovnih postopkov, – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje uslužbencev. na Davčnem uradu Brežice: 2. Svetovalec/-ka za pravne naloge. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetni/-a diplomirani/-a pravnik/-ca, – 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku. Opis nalog: – vodenje in odločanje v upravnih postopkih in v davčnem postopku po pooblastilu, – reševanje pritožb in odstopanje pritožb na II. stopnjo, – vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, – vlaganje kazenskih ovadb. na Davčnem uradu Ljubljana: 3. Vodja referata – višji/-a svetovalec/-ka v referatu za izterjavo na terenu, v oddelku za davčno knjigovodstvo in izterjavo. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – posebni strokovni izpit za davčnega izterjevalca. Opis nalog: – vodenje referata, – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot, – samostojna priprava zahtevnih analiz ter planov za izvajanje davčnih izvršb, informacij in poročil, – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov davčne izvršbe iz premičnega premoženja, – predlaganje izvršbe iz nepremičninskega premoženja. 4. Višji/-a svetovalec/-ka – kontrolor/-ka v oddelku za odmero in kontrolo pravnih oseb. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Opis nalog: – kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti ter ukrepanje ob neobračunanem oziroma nepravilno obračunanem davku, – vodenje posebnega ugotovitvenega postopka za določitev davčne osnove od odmere davkov in drugih obveznosti, – vodenje najzahtevnejših postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev, – vodenje najzahtevnejših upravnih in davčnih postopkov na I. stopnji, – informiranje davčnih zavezancev. na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava Ljubljana Šiška: 5. Svetovalec/-ka. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Opis nalog: – vodenje zahtevnejših postopkov kontrole in izterjave, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – vodenje zahtevnih upravnih in davčnih postopkov na prvi stopnji, – nadomeščanje vodje po pooblastilu. na Davčnem uradu Dravograd: 6. Vodja oddelka – višji/-a svetovalec/-ka v oddelku za davčno knjigovodstvo in izterjavo. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 6 let delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Opis nalog: – organiziranje, usmerjanje in nadziranje opravljanja dela, – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanje notranjih organizacijskih enot, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih in v davčnem postopku po pooblastilu, – sodelovanje v projektnih skupinah. 7. Vodja referata – višji/-a svetovalec/-ka v referatu za samostojne podjetnike. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Opis nalog: – vodenje referata, – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij in poročil, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih in davčnih postopkih po pooblastilu. 8. in 9. Svetovalec/-ka – kontrolor/-ka v oddelku za odmero in kontrolo – dve delovni mesti. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Opis nalog: – kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti ter ukrepanje ob neobračunanem oziroma nepravilno obračunanem davku, – vodenje posebnega ugotovitvenega postopka za določitev davčne osnove on odmere davkov in drugih obveznosti, – vodenje zahtevnih postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev, – vodenje zahtevnih upravnih in davčnih postopkov na I. stopnji, – informiranje davčnih zavezancev. 10. Vodja referata – višji/-a svetovalec/-ka v referatu za izterjavo. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – posebni strokovni izpit za davčnega izterjevalca. Opis nalog: – vodenje referata, – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot, – samostojna priprava zahtevnih analiz ter planov za izvajanje davčnih izvršb, informacij in poročil, – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov davčne izvršbe iz premičnega premoženja, – predlaganje izvršbe iz nepremičninskega premoženja. 11. Vodja oddelka – višji/-a svetovalec/-ka v oddelku za splošne zadeve. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Opis nalog: – načrtovanje, organiziranje in nadziranje opravljanja dela, – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanje notranjih organizacijskih enot, – samostojna priprava zahtevnih analiz, informacij in poročil, – priprava načrtov materialne podlage dela, – vodenje upravnih postopkov. na Davčnem uradu Ptuj: 12. Višji/-a referent/-ka v oddelku za davčno inšpiciranje. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri, – 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv. Posebni pogoji in dodatna znanja: – strokovni upravni izpit. Opis nalog: – vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi, – spremljanje in evidentiranje inšpekcijskih pregledov. Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem postopku oziroma za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga. Z izbranimi javnimi uslužbenci bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim poskusnim delom za delovna mesta pod št. od 1 do 11 ter z 2-mesečnim poskusnim delom za delovno mesto pod št. 12. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti: – fotokopijo potrdila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice ali druge ustrezne listine iz katerih so razvidne delovne izkušnje, – potrdilo o državljanstvu, – potrdilo o osnovni ravni znanja tujega jezika (za delovno mesto pod zap. št. 1). Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8 dneh od objave na naslov, kjer se bo navedeno delovno mesto opravljalo: – pod št. 1: DURS, GDU, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, – pod št. 2: DURS, DU Brežice, Cesta prvih borcev 39/a, 8250 Brežice, – pod št. 3-4: DURS, DU Ljubljana, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, – pod št. 5: DURS, DU Ljubljana, Izpostava Ljubljana Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, 1001 Ljubljana, – pod št. 6 do 11: DURS, DU Dravograd, Meža 10, 2370 Dravograd, – pod št. 12: DURS, DU Ptuj, Trstenjakova 2/a, 2250 Ptuj. Na ovojnico pripišite »za javni natečaj« in navedite delovno mesto. Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje osebe na davčnih uradih: – pod št. 1: Alenka Kovač Arh, tel. 01/478-28-65, – pod št. 2: Ines Mlakar, tel. 07/462-01-51, – pod št. 3 in 5: Marjana Obermajer, tel. 01/474-42-85, – pod št. 6 do 11: Damijana Pristovnik, tel. 02/872-30-10, – pod št. 12: Katja Perko Vugrinec, tel. 02/748-23-26.