Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Ob-19408/06 , Stran 5483
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – UPB1, št. 62/05, 75/05 in 113/05) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja prosto delovno mesto: 1. Notranjega revizorja – podsekretarja (m/ž) v Službi za notranjo revizijo za opravljanje strokovnih nalog s področja notranjega revidiranja. Delovno mesto notranjega revizorja – podsekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih notranji revizor – podsekretar ali notranji revizor – sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu notranji revizor – podsekretar. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri; – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – izpit za državnega notranjega revizorja; – osnovna raven znanja tujega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati: – z daljšo dobo revizijskih izkušenj na različnih področjih javnega sektorja (posredni, neposredni proračunski uporabniki, revidiranje projektov, revidiranje investicijskih projektov sofinanciranih s sredstvi EU skladov); – s pridobljenimi tudi drugimi revizijskimi certifikati (državni revizor, pooblaščeni revizor, pooblaščeni notranji revizor); – z aktivnim znanjem angleščine. Za izbranega kandidata se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno«, zato mora k prijavi priložiti pisno izjavo, da soglaša, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih. 2. Podsekretarja (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, v Finančni službi za opravljanje strokovnih nalog s področja priprave investicijske dokumentacije in črpanja evropskih sredstev ter za sodelovanje pri pripravi proračuna. Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar ali sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu podsekretar. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ekonomske ali druge ustrezne smeri; – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati: – z daljšo dobo dela v organih državne ali lokalne uprave; – poznavanjem sodobnih programskih orodij za spremljanje porabe proračunskih sredstev; – priprave investicijske dokumentacije; – črpanjem evropskih sredstev (kohezijski in strukturni skladi). 3. Pripravnika/ce v Sekretariatu generalnega sekretarja, v Službi za splošne, informacijske in kadrovske zadeve, v Oddelku za splošne zadeve, za čas usposabljanja za delovno mesto svetovalca, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec II ali svetovalec I ter za opravo državnega izpita iz javne uprave. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri; – osnovna raven znanja angleškega jezika. Predpisane delovne izkušnje za delovno mesto notranjega revizorja – podsekretarja in podsekretarja se skrajšajo za tretjino v primeru, da kandidat/ka ima univerzitetno izobrazbo s specializacijo, magisterijem ali doktoratom. Z izbranim/o kandidatom/ko za delovna mesta pod zap. št. 1. in 2. bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, za delovno mesto pripravnika pod zap. št. 3 pa za določen čas v trajanju 10 mesecev s polnim delovnim časom oziroma za čas oprave državnega izpita iz javne uprave. Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a na sedežu Ministrstva za okolje in prostor v Ljubljani. Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še naslednja dokazila: – življenjepis; – fotokopijo dokazila o državljanstvu; – potrdilo ali izjavo kandidata/ke o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a obsojena na pogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev; – potrdilo ali izjavo kandidata/ke o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei; – fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diplome, pridobljene v RS ali nostrificirane tuje diplome); – za delovno mesto pod 1. in 2. točko, fotokopijo dokazila, iz katerega je razvida delovna doba (delovne knjižice ali drugega ustreznega potrdila); – za delovno mesto pod 1. točko, fotokopijo potrdila o znanju angleščine (RIC); – za delovno mesto pod 1. točko, fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu za državnega notranjega revizorja. Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom usposobljenosti. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana (Oddelek za kadrovske zadeve, za javni natečaj, oznaka delovnega mesta z zaporedno številko objave) ali na elektronski naslov: suzana.rudez@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije pridobite na tel. 01/478-72-48 (Suzana Rudež).