Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 110-81/2006 Ob-19396/06 , Stran 5483
V skladu s 56. in 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 -uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta v mestni upravi 1. Podsekretar/ka v Oddelku za zdravstvo in socialno varstvo, ki se opravlja v nazivu podsekretar/ka. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a na lokaciji Cigaletova 5, Ljubljana. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Zahtevani pogoji so: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, zdravstvene, medicinske, sociološke, socialno delo, pravne, psihološke ali druge ustrezne družboslovne smeri; – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – znanje uradnega jezika. Od kandidata/ke pričakujemo: znanje angleškega jezika, organizacijske, komunikacijske sposobnosti in sposobnost timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo ter usposobljenost za delo z računalnikom. Okvirna vsebina dela: vodenje projekta Ljubljana – zdravo mesto, ki poteka v okviru mreže zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Sem sodi: – spodbujanje aktivnosti, ki prispevajo k izboljšanju zdravja in kvalitete življenja ljudi, ob upoštevanju socialno-ekonomskih in drugih determinant zdravja (socialno vključevanje, izboljšanje okoljskih pogojev, spreminjanje načinov življenja ipd.), – opredeljevanje prioritet, način delovanja in partnerjev, – prizadevanje za zagotovitev politične podpore za izboljšanje kvalitete življenja ljudi v mestu. 2. Svetovalec (m/ž) v Oddelku za zdravstvo in socialno varstvo. Najnižji naziv, v katerem se opravlja delo, je svetovalec III. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a na lokaciji Cigaletova 5, Ljubljana. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom s 3-mesečnim poskusnim delom. Zahtevani pogoji so: – najmanj visoka strokovna izobrazba, socialno delo, zdravstvene ali druge ustrezne družboslovne smeri; – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – znanje uradnega jezika. Od kandidata/ke pričakujemo, da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, znanje enega od svetovnih jezikov (angleščina ali nemščina) in je usposobljen za delo z računalnikom. Okvirna vsebina dela: spremljanje socialno varstvene problematike na lokalni in nacionalni ravni ter pravnih predpisov z delovnega področja. Sodelovanje z nevladnimi organizacijami in javnimi zavodi (priprava javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov, priprava pogodb z izvajalci programov, spremljanje izvedbe programov ipd.). 3. Višji svetovalec (m/ž) v Službi za mednarodne odnose. Najnižji naziv, v katerem se opravlja delo, je višji svetovalec III. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a na lokaciji Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Zahtevani pogoji so: – najmanj visoka strokovna izobrazba, sociološke, ekonomske, pravne, upravne ali druge ustrezne smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – znanje uradnega jezika. Od kandidata/ke pričakujemo, da ima znanje najmanj dveh svetovnih jezikov (angleščine, nemščine, francoščine, italijanščine) in je usposobljen za delo z računalnikom. Okvirna vsebina dela: evropske zadeve, evropski projekti, usklajevanje mednarodne dejavnosti MOL z oddelki/službami MOL in subjekti izven MOL. 4. Svetovalec (m/ž) v Službi za predšolsko vzgojo v Oddelku za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport. Najnižji naziv, v katerem se opravlja delo, je svetovalec II. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a na lokaciji Resljevi 18, Ljubljana. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom s 3-mesečnim poskusnim delom. Zahtevani pogoji so: – najmanj visoka strokovna izobrazba, ekonomske, upravne ali organizacijske smeri; – najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – znanje uradnega jezika. Od kandidata/ke pričakujemo, da je usposobljen za delo z računalnikom. Okvirna vsebina dela: urejanje priprava mesečnih nakazil za plače za zaposlene v vrtcih, nadzor plač in stroškov dela v vrtcih, sodelovanje in vodenje postopkov ter nadzor nad izobraževanjem zaposlenih v vrtcih, sodelovanje pri pripravi in izvedbi informacijskega sistema za vodenje kadrov in plač za vrtce v MOL, priprava mnenja za imenovanje ravnateljev in samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave), ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih ter II. odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru, bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi pogovora s kandidati/kami. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo dokazila o izobrazbi; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo razvidna delovna doba; – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave; – potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ali pisno izjavo; – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali pisno izjavo. Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve, Kadrovska službe, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, v zaprti ovojnici z označbo ``za javni natečaj`` in z navedbo delovnega mesta ter zaporedne številke delovnega mesta. Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate bomo posredovali v 15 dneh po opravljeni izbiri. V osmih dneh od dokončnosti sklepa o izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke v naziv. Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja bo dajala Vilma Reisner na tel. 01/306-11-54.