Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 1100-12/2006/1-0023163 Ob-19347/06 , Stran 5482
Ministrstvo za promet na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 - ZJU-UPB1 in 113/05) ter v skladu z drugim odstavkom 20. in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve), objavlja prosto delovno mesto: vodja oddelka za informatiko (šifra delovnega mesta 243). Razpisano delovno mesto vodja oddelka je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec I in podsekretar. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec I. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika; – državljanstvo RS; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem – smer računalništvo, informatika ali druga ustrezna smer (za naziv višji svetovalec I najmanj visoka strokovna izobrazba); – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – osnovna raven znanja angleškega jezika; – dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija (fotokopija indeksa). Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije; – fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo nižji izobrazbi; – izjavo o verodostojnosti potrdila o izobrazbi; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere so razvidne delovne izkušnje oziroma verodostojne listine iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe; – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave; – fotokopijo dokazila o osnovni ravni angleškega tujega jezika; – fotokopijo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno« oziroma pisno izjavo, da soglašajo s tem, da se bo za njih opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih; – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje); – potrdilo o nevloženi pravnomočni obtožnici (izda krajevno pristojno sodišče). Potrdili navedeni v osmi in deveti alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na področju implementacije novih informacijskih rešitev, na področju vzdrževanja računalniških sistemov in dobrim poznavanjem aplikacije Lotus Notes. Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave oziroma vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih dokazil, ki so navedena v objavi javnega natečaja, niti ne bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep. Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana. Okvirna vsebina dela na razpisanem delovnem mestu: – vodenje, organiziranje in usklajevanje dela v oddelku; – vodenje priprave načrta informatizacije; – skrb za razvoj, standardizacijo in učinkovitost informacijske tehnologije; – izdelava internih predpisov z delovnega področja; – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko 1100-12/2006/1-0023163«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči naslednji dan po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku dveh mesecev, skladno s prvim odstavkom 222. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdan sklep o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna mag. Nataša Bešter, tel. 01/478-85-10.