Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 1100-5/2006/1-0023163 Ob-19346/06 , Stran 5481
Ministrstvo za promet na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – ZJU-UPB1 in 113/05) ter v skladu z drugim odstavkom 20. in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve), objavlja prosto delovno mesto: vodja sektorja za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov – preiskovalec (šifra delovnega mesta 132). Razpisano delovno mesto vodja sektorja – preiskovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu preiskovalec letalskih nesreč in incidentov – podsekretar. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu preiskovalec letalskih nesreč in incidentov – podsekretar. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika; – državljanstvo RS; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem tehnične, prometne ali druge ustrezne smeri; – najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju letalstva (drugi odstavek 138. člena Zakona o letalstvu); – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – strokovni izpit s področja letalstva; – znanje dela z računalnikom. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v roku šestih mesecev od razporeditve na delovno mesto, kot to določa druga alineja 57. člena Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet (št. 0110-1/2004/5-1110, z dne 12. 5. 2004 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). V skladu s prvo alineo 57. člena v zgornjem odstavku navedenega pravilnika, lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita s področja letalstva, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravili v roku enega leta od razporeditve na delovno mesto oziroma v roku enega leta po tem, ko mu bo zagotovljena možnost opravljanja strokovnega izpita. Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije; – fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo nižji izobrazbi; – izjavo o verodostojnosti potrdila o izobrazbi; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere so razvidne delovne izkušnje oziroma verodostojne listine iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe; – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave; – fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka; – fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu s področja letalstva; – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje); – potrdilo o nevloženi pravnomočni obtožnici (izda krajevno pristojno sodišče). Potrdili navedeni v osmi in deveti alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z dovoljenjem letalsko tehničnega osebja JAR 66 B/C za potniška letala in helikopterje. Natečajna komisija bo pri izbiri prav tako upoštevala 9. člen Uredbe o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov, ki določa, da mora biti preiskovalni organ sestavljen ter popolnjen s preiskovalci, ki imajo delovne izkušnje v skladu z določbo drugega odstavka 138. člena Zakona o letalstvu, kot: – poklicni ali prometni pilot, – kontrolor letenja, – letalski inženir tehnične priprave, – letalski mehanik/tehnik. Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave oziroma vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih dokazil, ki so navedena v objavi javnega natečaja, niti ne bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep. Okvirna vsebina dela na razpisanem delovnem mestu: – vodenje, organiziranje, usklajevanje in usmerjanje dela v sektorju; – priprava, organiziranje in usklajevanje načrtov, programov in delovnih navodil v zvezi s preiskovanjem letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov; – preiskovanje letalskih nesreč in incidentov ter sodelovanje v preiskovalnih komisijah oziroma s preiskovalnimi komisijami; – proučevanje metod za preprečevanje letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov in ocenjevanje tveganj v letalstvu … Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko 1100-5/2006/1-0023163«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči naslednji dan po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku dveh mesecev, skladno s prvim odstavkom 222. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS. št. 80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdan sklep o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Po dokončnosti sklepa o izbiri bo Vladi RS, v skladu s 138. členom Zakona o letalstvu, podan predlog za imenovanje vodje Sektorja za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov – preiskovalca. Z imenovanim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna mag. Nataša Bešter, tel. 01/478-85-10.