Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 18/06 Ob-19336/06 , Stran 5479
Upravna enota Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka objavlja javni natečaj za naslednji dve prosti delovni mesti: svetovalec v Oddelku za upravno notranje zadeve - 2 delovni mesti. Uradniška delovna mesta se bosta opravljala v nazivu Svetovalec III., v prostorih Upravne enote Škofja Loka. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – najmanj visoka strokovna izobrazba upravne ali pravne smeri, – najmanj sedem mesecev ustreznih delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka za višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo, – preizkus s področja osebnih stanj in matičnih knjig, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno mesto navedeni izpit opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, oziroma morebitna ostala dokazila, iz katerih je razvidno delovno razmerje, – fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu s področja osebnih stanj in matičnih knjig, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga je kandidat opravil, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, – potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku. Izbrani kandidat, kandidatka, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo delovnega razmerja. Na delovnem mestu se vodijo zahtevni upravni postopki s področja prijavno-odjavne službe, osebnih stanj, naloge matičarja in druge naloge po nalogu vodje oddelka ali načelnika. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih dokazil, razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami v državni upravi, na področju vodenja upravnih postopkov. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj na naslov: Upravna enota Škofja Loka, Poljanska. c. 2, 4220 Škofja Loka, z obvezno oznako na ovojnici: »za javni natečaj – svetovalec« v roku osmih (8) dni od objave v Uradnem listu. Kandidate/tke bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Maruši Bizovičar, tel. 04/511-24-39.