Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 181-17/2006/1 Ob-19204/06 , Stran 5479
Skladno z 58. in 59. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter Uredbo o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05, 10/06) objavljamo javni natečaj za sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas: 1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana. 2. Vrsta delovnega mesta: podsekretar (m/ž) za nedoločen čas. 3. Pogoji za opravljanje dela: – izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri, univerzitetna ali visoka strokovna s specializacijo ali visoka strokovna z magisterijem, 7 let delovnih izkušenj. 4. Pogoji za imenovanje v naziv: – aktivno znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje, – državni izpit iz javne uprave. 5. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika. 6. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: da bo vloga popolna, morajo kandidati k prijavi, poleg življenjepisa, priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v: točki 3.: fotokopijo diplome, specializacije ali magisterija in fotokopijo delovne knjižice iz katere so razvidne delovne izkušnje, točki 4.: fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice, fotokopijo potrdila o državnem izpitu iz javne uprave, izpis iz kazenske evidence (izda Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava kandidata o nekaznovanosti, potrdilo pristojnega sodišča da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma izjava kandidata da ni v kazenskem postopku, točki 5.: fotokopijo potrdila o izpitu iz angleškega ali nemškega jezika na osnovni ravni (300 ur učenja) oziroma drugo ustrezno dokazilo, spregled ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv: V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem, da najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv opravi ustrezen strokovni izpit za imenovanje v naziv. Opis del in nalog: – neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja službe, – vodenje projektnih skupin in projektov, – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektih skupinah. 7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, z oznako na kuverti »Podsekretar, šifra DM 1209«. Prepozne in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. 8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma 30 dni po izbiri. 9. Oseba, ki daje informacije: Mihael Leskovar, tel. 01/308-31-09, vsak delavnik med 9. in 11. uro, e-naslov: mihael.leskovar@gov.si.