Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 181-16/2006-1 Ob-18786/06 , Stran 5478
Skladno z 58. in 59. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02, 2/04, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05, 21/06, 23/06) ter Uredbo o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Ur. l. RS št. 22/04, 57/05, 10/06) objavljamo javni natečaj za sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas. I. Organ in kraj opravljanja dela: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana. II. Vrsta delovnega mesta: svetovalec (m/ž) za nedoločen čas. III. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba naravoslovne ali družboslovne smeri, – 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj; predpisane delovne izkušnje se kandidatu z univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem skrajšajo na 7 mesecev. IV. Pogoji za imenovanje v naziv: – aktivno znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje, – državni izpit iz javne uprave. V. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika. VI. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: da bo vloga popolna, morajo kandidati k prijavi, poleg življenjepisa, priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v točki III.: fotokopijo diplome, specializacije ali magisterija in fotokopijo delovne knjižice iz katere so razvidne delovne izkušnje, točki IV.: fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice, fotokopijo potrdila o državnem izpitu iz javne uprave, izpis iz kazenske evidence (izda Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava kandidata o nekaznovanosti, potrdilo pristojnega sodišča da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma izjava kandidata da ni v kazenskem postopku, točki V.: fotokopijo potrdila o izpitu iz angleškega ali nemškega jezika na osnovni ravni (300 ur učenja) oziroma drugo ustrezno dokazilo; spregled ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv: v naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem, da najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv opravi ustrezen strokovni izpit za imenovanje v naziv. Opis del in nalog: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje predpisanih evidenc in priprava standardnih poročil, sodelovanje pri izvajanju podpornih aktivnosti organa upravljanja, – ocenjevanje, usklajevanje in podajanje predlogov za potrjevanje projektov končnih upravičencev za tehnično pomoč in – opravljanje drugih nalog organa upravljanja za tehnično pomoč. VII. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, z oznako na kuverti »svetovalec, šifra DM 1221«. Prepozne in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. VIII. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma 30 dni po izbiri. IX. Oseba, ki daje informacije: Tamara Potočar, tel. 01/308-31-49, vsak delavnik med 9. in 11. uro, e-naslov: tamara.potocar@gov.si.