Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Ob-19618/06 , Stran 5474
I. Predmet prodaje: A) Zemljišča parc. št. 930/2 dvorišče v izmeri 23836 m2, poslovna stavba v izmeri 250 m2, poslovna stavba v izmeri 249 m2, poslovna stavba v izmeri 248 m2, poslovna stavba v izmeri 95 m2, poslovna stavba v izmeri 75 m2, poslovna stavba v izmeri 46 m2, funkcionalni objekt v izmeri 23 m2, funkcionalni objekt v izmeri 3 m2, funkcionalni objekt v izmeri 3 m2 in funkcionalni objekt v izmeri 3 m2 k.o. Strmica, in sicer za namen gradnje stanovanjske soseske v skladu z Odlokom o ureditvenem načrtu »Oblenk Strmca« P2/S4 (Ur. l. RS, št. 1/01), oziroma v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, ki bo predstavljal pravno podlago za izdajo gradbenega dovoljenja za realizacijo načrtovane prostorske ureditve; izklicna cena 17,851.500 SIT. I. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost in davka na promet nepremičnin, plača ju kupec. 2. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 3. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje pravne osebe, ki so na dan objave tega razpisa registrirane za gradnjo objektov pod pogojem, da imajo sedež v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije. 4. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnine (navesti št. parcele) na račun Občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Ponudnik je dolžan priložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponujene vrednosti ter izjavo banke oziroma zavarovalnice za izdajo garancije v višini 15 mio SIT za izvedbo del navedenih v 7. točki tega razpisa (izvedba komunalne infrastrukture območja). 5. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško knjigo. 6. Prodajalec bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o podelitvi stavbne pravice na nepremičninah, in sicer do vključno 22. 4. 2015. Po prenehanju pogodbe o podelitvi stavbne pravice nepremičnine imetnika stavbne pravice postanejo lastnina imetnika stavbne pravice. Z imetnikom stavbne pravice se sklene predpogodba, s katero se občina Postojna zaveže po prenehanju prepovedi razpolaganja z lastninsko pravico nepremičnine prenesti v last imetnika stavbne pravice, plačano nadomestilo za stavbno pravico na podlagi ponudbe dane na ta razpis, pa se imetniku stavbne pravice šteje kot plačana kupnina. 7. Izbrani ponudnik bo dolžan na lastne stroške v roku treh let od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo komunalne infrastrukture komunalno opremiti zemljišče v skladu z lokacijskimi in drugimi pogoji izvedbenega prostorskega akta, ki bo predstavljal pravno podlago za izdajo gradbenega dovoljenja. Z izbranim ponudnikom bo občina sklenila urbanistično pogodb, s katero se bo ponudnik moral obvezati zagotoviti opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo na območju zemljišč, ki so predmet tega razpisa. Izbranemu ponudniku se bodo stroški komunalnega opremljanja območja, ki bi ga morala izvesti občina, odšteli od predpisanih dajatev občini (komunalnega prispevka). Kolikor izbrani ponudnik v zgoraj določenem roku ne zgradi komunalne infrastrukture in komunalno opremi zemljišče v skladu z Odlokom o ureditvenem načrtom »Oblenk Strmica« P2/S4 (Ur. l. RS, št. 1/01), ali v skladu z lokacijskimi in drugimi pogoji izvedbenega prostorskega akta, ki bo predstavljal pravno podlago za izdajo gradbenega dovoljenja, stavbna pravica preneha iz razlogov, ki so na strani ponudnika. 8. Osnovni kriterij ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. 9. Ponudnik lahko prevzame nepremičnine ter vknjiži stavbno pravico, po plačilu celotne ponudbene vrednosti in drugih dajatev. II. Vsebina ponudbe: Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – firmo in sedež ponudnika, – matično in davčno številko ponudnika, – izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – izjavo banke oziroma zavarovalnice za izdajo garancije v višini 15 mio SIT za izvedbo del, navedenih v točki 7 tega razpisa (izvedba komunalne infrastrukture območja), – številko transakcijskega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemna pisarna z vložiščem, soba št. 3/2) Podrobni podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-53, 05/728-07-85. IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin Oblenk Strmca« ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do ponedeljka, dne 24. 7. 2006 do 12. ure. 3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 1.točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku 5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost plačati v roku 15 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Občine Postojna št. 01294-0100016345. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi. B) Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: parc. št. 768/4, površine 553 m2, parc. št. 2614/24, površine 95 m2, parc. št. 392/46, površine 366 m2 in parc. št. 154/10, površine 256 m2, vse k.o. Postojna, na katerih je predvidena gradnja mestne tržnice; izklicna cena: 13,716.000 SIT. Nepremičnine so na območju Novega trga v Postojni in so v lasti Občine Postojna. 1. Na nepremičninah mora izbrani ponudnik zgraditi tržnico z naslednjimi karakteristikami: – etažnost: pritličje in nadstropje, – tlorisne dimenzije: 11,75 m × 47 m, – višina objekta: 6,91 m, – naklon strehe: obrnjena dvokapnica z minimalnim naklonom, – kota pritličja: + 0,00 = 540,01 mnm, – v nadstropju mora zagotoviti ca. 190 m2 odprtega dela tržnice (stojnice), – zunanja ureditev v okviru gradbene parcele po tehnično projektni dokumentaciji in prvo nagrajeni arhitekturni rešitvi. Od zgoraj navedenih dimenzij so možna odstopanja glede na velikost gradbene parcele in ob upoštevanju prvo nagrajene arhitekturne rešitve. 2. Za izgradnjo tržnice je bil izveden javni natečaj za urbanistično zasnovo prenove revitalizacije mestnega jedra Postojne in arhitekturne idejne zasnove tržnice, na katerem je bil izbran projekt Magro d.o.o., katerega je potrebno pri pridobivanju projektne, tehnične in upravne dokumentacije upoštevati, le-to bodo v vsaki fazi pristojne službe občine potrjevale. Kupec se obvezuje z avtorji prvo nagrajene arhitekturne rešitve skleniti pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije. Pogodba je sestavni del razpisne dokumentacije, kupec izpolni manjkajoče dele pogodbe in le-to parafira. 3. Programska zasnova tržnice je razvidna iz razpisne dokumentacije. 4. Popis in razčlenitev površin (zaprte, odprte, pokrite) je razvidna iz razpisne dokumentacije. II. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost in davka na promet nepremičnin, plača ju kupec. 2. Izbranega ponudnika bremenijo še: – vsi stroški in takse v zvezi s pridobitvijo tehnične in upravne dokumentacije, ki so vezani na izgradnjo tržnice in komunalni prispevek, ki znaša po ceni na dan 30. 6. 2006 za gradbeno parcelo v velikosti 1.270 m2 in pri koristni površini objekta tržnice 898,46 m2 ter komunalni opremljenosti, ki vključuje: kanalizacijsko omrežje – fekalno, vodovodno omrežje, električno omrežje – kabelsko, telefonsko omrežje, omrežje CATV, cestno omrežje – asfalt in pločniki, urejena parkirišča, omrežje javne razsvetljave, kanalizacijsko omrežje – meteorno in hidrantno omrežje skupno 24,979.457,90 SIT. Višina komunalnega prispevka se bo odmerila v skladu z Odlokom o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči in urbanističnim načrtovanjem v Občini Postojna (Ur. l. RS, št. 37/98), Odlokom o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna (Ur. l. RS, št. 71/00, 122/00, 84/01 in 128/03) in Zakonom o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02), ter na podlagi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), ki je lahko glede na podatke iz PGD in dan odmere komunalnega prispevka nižja ali višja od zgoraj navedene informativne višine komunalnega prispevka. – stroški notarja, – stroški vpisa v zemljiško knjigo. 3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije. 5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnin na račun Občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. 7. Kupec lahko prevzame nepremičnine v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. III. Vsebina ponudbe: Ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe, – ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemna pisarna z vložiščem, soba št. 3/2). Podrobni podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-53, 05/728-07-85. IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin za gradnjo tržnice« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 24. 7. 2006 do 12. ure. 3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 1.točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku 5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost in komunalni prispevek plačati v roku 15 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345. Plačilo celotne kupnine in komunalnega prispevka je bistvena sestavina pravnega posla, v primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi C) Predmet prodaje: Gostinski lokal v objektu na naslovu Postojna, Pot k Pivki 4, identifikacijska številka stavbe 443.ES, z neto površino 138,48 m2, na par. št. 1523/10 poslovna stavba v izmeri 384 m2, in parc. št. 1523/11 dvorišče v izmeri 311 m2, k.o. Postojna,vpisani v z. k. vl. št. 2773 k.o. Postojna in je last Občine Postojna, izklicna cena: 26,189.000 SIT. Izklicna cena za nepremičnino, ki zajema gostinski lokal brez notranje opreme in dvorišče brez postavljenih začasnih objektov, ki jih je sedanji najemnik upravičen odstraniti znaša 26,189.000 SIT. 1. Poslovni prostor se mora obvezno tudi nadalje uporabljati kot gostinski lokal. 2. Prodajalec bo s kupcem po prodaji nepremičnine sklenil posebno pogodbo o souporabi asfaltiranih površin (brez športnih igrišč) za parkiranje vozil gostov in vozil potrebnih za nemoteno opravljanje dejavnosti. II. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost in davka na promet nepremičnin, plača ju kupec. 2. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 3. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško knjigo. 4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije. 5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnine (navesti št. parcele) na račun Občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 6. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem do 1. 11. 2017. Sprememba lastnika poslovnega prostora ne vpliva na obstoječe najemno razmerje, pridobitelj lastninske pravice na poslovnem prostoru vstopi v pravni položaj najemodajalca. 7. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. 8. Kupec lahko prevzame nepremičnine v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. III. Vsebina ponudbe: Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe, – ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemna pisarna z vložiščem, soba št. 3/2). Podrobni podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-53, 05/728-07-85. IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin na naslovu Pot k Pivki 4 – Pizzerija Čuk« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 24. 7. 2006 do 12. ure. 3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 1.točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku 5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost plačati v roku 15 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi Č) Enosobno zasedeno stanovanje št. 14/IV v stanovanjskem objektu Tržaška 34/a v Postojni z neto površino 43,68 m2, ki leži na parceli št. 124/3, vpisani v z. k. vl. št. 1188 k.o. Postojna in je last Občine Postojna. Izklicna cena za nepremičnino znaša 6,604.000 SIT. II. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost in davka na promet nepremičnin, plača ju kupec. 2. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 3. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško knjigo. 4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije. 5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnin na račun občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 6. Stanovanje je zasedeno z najemnikom z najemnim razmerjem za nedoločen čas; sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna razmerja; vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca. 7. Najemnik stanovanja ima pod enakimi pogoji predkupno pravico. 8. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila isto ceno, bo prodajalec z ponudniki opravil pogajanja. 9. Kupec lahko prevzame nepremičnine v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. III. Vsebina ponudbe: Ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe, – ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemna pisarna z vložiščem, soba št. 3/2). Podrobni podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. št. 05 7280-753, 05 7280-785. IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja – Tržaška« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 24. 7. 2006 do 12. ure. 3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 1.točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku 5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost plačati v roku 15 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi D) Dvosobno zasedeno stanovanje št. 4/P v stanovanjskem objektu Ul. 25. maja 20/a v Prestranku z neto površino 54,24 m2, ki leži na parceli št. 4560/10, vpisani v z. k. vl. št. 1238 k.o. Slavina in je last Občine Postojna, izklicna cena 8,136.000 SIT. II. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost in davka na promet nepremičnin, plača ju kupec. 2. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 3. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško knjigo. 4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije. 5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnin na račun občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 6. Stanovanje je zasedeno z najemnikom z najemnim razmerjem za nedoločen čas; sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna razmerja; vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca. 7. Najemnik stanovanja ima pod enakimi pogoji predkupno pravico. 8. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. 9. Kupec lahko prevzame nepremičnine v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. III. Vsebina ponudbe: Ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe, – ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (sprejemna pisarna z vložiščem, soba št. 3/2). Podrobni podatki glede nepremičnin in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-53, 05/728-07-85. IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja Prestranek« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 24. 7. 2006 do 12. ure. 3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 1.točke bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost plačati v roku 15 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Občine Postojna, št. 01294-0100016345. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi. Zainteresirani kupci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v sprejemno-informacijski pisarni občine Postojna (št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi. Podrobni podatki glede nepremičnin, ki so predmet razpisa z javnim zbiranjem ponudb so na voljo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna- Oddelek za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje – pisarna 6/P.