Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 410-297/2006 Ob-19404/06 , Stran 5472
I. Predmet razpisa so sredstva proračuna Občine Postojna v znesku 16,177.000 SIT, ki se namenijo za: A) Področje kmetijstva: 15,177.000 SIT 1. Urejanje kmetijskih zemljišč: 1.1. Urejanje pašnikov: Upravičenci so fizične osebe – kmetje s stalnim prebivališčem v Občini Postojna, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Postojna. Višina sofinanciranja: sofinancira se do 50% upravičenih stroškov postavitve novega pašnika oziroma obnove obstoječega pašnika, brez DDV. Upravičeni stroški so: žična ograja (izolator, žica, stacionarni koli, podporni koli, distančniki, žičniki), električni pastir, napajalna korita, gnojenje, zemeljska dela, obnova ruše in ostala potrebna oprema, ki vključuje tudi material in opremo za staje na pašnikih in travnikih. Pogoji za pridobitev sredstev: – najmanjša velikost pašnika je 1 ha, – prosilec odda vlogo, ki vsebuje kratek opis z utemeljitvijo o upravičenosti do pridobitve sredstev iz razpisanega namena. K vlogi mora priložiti račune, upravno dovoljenje za poseg v prostor, dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca ter ovrednoten program, ki ga je pripravila in potrdila kmetijsko-svetovalna služba, iz katerega je razvidna tudi površina pašnika, način paše in stalež živine. Prosilec mora dati tudi izjavo, da za ta namen ni pridobil sredstev iz drugih javnih virov (državnega proračuna, občinskega proračuna ali mednarodnih virov), oziroma koliko sredstev iz teh virov je že pridobil. 1.2. Sofinanciranje stroškov medsebojne menjave in nakupa kmetijskih zemljišč (z namenom povečanja obdelovalnih enot oziroma parcel): Upravičenci so fizične osebe – kmetje s stalnim prebivališčem v Občini Postojna, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Postojna. Višina sofinanciranja: sofinancira se do 50% upravičenih stroškov postopka izvedbe zamenjave oziroma stroškov nakupa kmetijskih zemljišč, brez DDV. Upravičeni stroški so stroški, nastali pri izvedbi pravnega posla menjave oziroma stroški nakupa kmetijskih zemljišč (brez kupnine). Pogoji za pridobitev sredstev: – prosilec odda vlogo, ki vsebuje kratek opis z utemeljitvijo o upravičenosti do pridobitve sredstev iz razpisanega namena. K vlogi mora priložiti račune za administrativne stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla menjave oziroma nakupa kmetijskih zemljišč, predlog sklepa za vpis v zemljiško knjigo in mnenje kmetijsko-svetovalne službe. Prosilec mora dati tudi izjavo, da za ta namen ni pridobil sredstev iz drugih javnih virov (državnega proračuna, občinskega proračuna ali mednarodnih virov), oziroma koliko sredstev iz teh virov je že pridobil. 1.3. Urejanje poljskih poti in gozdnih vlak: Upravičenci so pravne osebe, katerih dejavnost posredno služi kmetijstvu in bodo sredstva uporabili za urejanje poljskih poti in gozdnih vlak na območju občine Postojna. (KS) Krajevna skupnost se prijavi na razpis za urejanje gozdnih vlak na podlagi vlog fizičnih oseb, t.j. lastnikov gozdov na območju, katerih se bo urejala gozdna vlaka. Višina sofinanciranja: sofinancira se do 50% upravičenih stroškov izvedenih del ureditve poljskih poti oziroma gozdnih vlak. Upravičeni stroški so stroški dovoza in planiranje gramoza pri poljskih poteh oziroma čiščenje trase, gradiranje in vgradnja nasipnega materiala pri gozdnih vlakah. Pogoji za pridobitev sredstev: – prosilec odda vlogo, ki vsebuje kratek opis z utemeljitvijo o upravičenosti do pridobitve sredstev iz razpisanega namena. K vlogi mora priložiti račun o izvedenih delih, upravno dovoljenje za poseg v prostor, dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca ter mnenje Kmetijsko-svetovalne službe, iz katerega je razvidno, da služi pot za dostop do kmetijskih površin, ki se resnično obdelujejo. Za urejanje gozdnih vlak da mnenje Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Postojna, na podlagi veljavnega gozdnogospodarskega in gozdnogojitvenega načrta s tehnološkim delom in z vrisanim potekom trase gozdne vlake na karti v M 1:2500. Prosilec mora tudi dati izjavo, da za ta namen ni pridobil sredstev iz drugih javnih virov (državnega proračuna, občinskega proračuna ali mednarodnih virov), oziroma koliko sredstev iz teh virov je že pridobil. 1.4. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč Upravičenci so fizične osebe – kmetje s stalnim prebivališčem v Občini Postojna, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Postojna. Višina sofinanciranja: sofinancira se do 50% upravičenih stroškov izvedenih del v zvezi s čiščenjem zaraščenih kmetijskih površin. Upravičeni stroški so stroški čiščenja zaraščenih kmetijskih površin na podlagi normativov, ki jih pripravi kmetijsko-svetovalna služba. Pogoji za pridobitev sredstev. – prosilec odda vlogo, ki vsebuje kratek opis z utemeljitvijo o upravičenosti do pridobitve sredstev iz razpisanega namena. K vlogi mora priložiti dokazilo o izvedenih delih, ki ga je potrdila kmetijsko-svetovalna služba, dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca. Prosilec mora tudi dati izjavo, da za ta namen ni pridobil sredstev iz drugih javnih virov (državnega proračuna, občinskega proračuna ali mednarodnih virov), oziroma koliko sredstev iz teh virov je že pridobil. 1.5. Urejanje – čiščenje melioracijskih jarkov (izključno za izkop – strojna dela oziroma zemeljska dela) Upravičenci: fizične osebe – kmetje s stalnim prebivališčem v Občini Postojna, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Postojna. Višina sofinanciranja: sofinancira se do 50% upravičenih stroškov izvedenih del pri izkopu hidromelioracijskih jarkov, brez DDV. Upravičeni stroški: stroški izkopa hidromelioracijskih jarkov. Pogoji za pridobitev sredstev: – prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa. K vlogi mora priložiti račun o izvedenih delih, upravno oziroma drugo ustrezno dovoljenje za poseg v prostor, dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca ter mnenje Kmetijske svetovalne službe, iz katerega je razvidno, da je poseg upravičen v smislu izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč. Prosilec mora dati tudi izjavo, da za ta namen ni pridobil sredstev iz državnega proračuna, ali mednarodnih virov oziroma, koliko sredstev iz teh virov je že pridobil. 2. Posodobitev mlekarske in hladilne opreme: Upravičenci: fizične osebe – kmetje s stalnim prebivališčem v Občini Postojna, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Postojna. Višina sofinanciranja: sofinancira se do 50% upravičenih stroškov nabavljene opreme, brez DDV. Upravičeni stroški so cena stroja oziroma opreme. Pogoji za pridobitev sredstev: – najmanjše število živali je 5 krav molznic oziroma 100 ovac, – prosilec odda vlogo, ki vsebuje kratek opis z utemeljitvijo o upravičenosti do pridobitve sredstev iz razpisanega namena. K vlogi mora priložiti račun, odločbo o priglasitvi del (če gre za gradbena dela) ter mnenje kmetijsko-svetovalne službe. Prosilec mora tudi dati izjavo, da za ta namen ni pridobil sredstev iz drugih javnih virov (državnega proračuna, občinskega proračuna ali mednarodnih virov), oziroma koliko sredstev iz teh virov je že pridobil. 3. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev: Upravičenci so registrirana društva s področja kmetijstva in gozdarstva. Višina sofinanciranja: za društva registrirana za območje Občine Postojna do 50% upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so najem stojnic na predstavitvah, izdelava reklamnih biltenov, strokovne ekskurzije in dr. strokovna dela in prireditve. Pogoji za pridobitev sredstev: – društva oddajo vlogo individualno na podlagi javnega razpisa. K vlogi, ki vsebuje kratek opis z utemeljitvijo o upravičenosti do pridobitve sredstev iz razpisnega namena mora biti priložen finančno ovrednoten program dela za leto 2006. 4. Sofinanciranje analize krme, zemlje in mleka: Upravičenci so fizične osebe – kmetje s stalnim prebivališčem na območju Občine Postojna, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju Občine Postojna. Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov, brez DDV. Upravičeni stroški: – so stroški storitev (analize krme, zemlje oziroma mleka) pooblaščene institucije, – pri tem razpisu se upoštevajo za analize krme, zemlja in mleka tudi računi, ki so bili izstavljeni v letu 2005, in sicer od 15. 11. 2005 dalje do 30. 9. 2006. Pogoji za dodelitev sredstev: – najmanj 0,2 GVŽ/ha in najmanj 1ha zemlje, – prosilec odda vlogo, ki vsebuje kratek opis z utemeljitvijo o upravičenosti do pridobitve sredstev iz razpisanega namena. Kmetijska svetovalna služba vzame vzorec krme oziroma zemlje in ga posreduje pooblaščeni instituciji v analizo, na podlagi katere pripravi izračun obroka oziroma gnojilnega načrta. Za analizo mleka vzame vzorec pooblaščena institucija. Sredstva se nakažejo na podlagi predloženih računov s seznamom koristnikov, ki jih predloži izvajalec storitve. Kolikor bodo zaradi premajhnega zanimanja pri določeni obliki intervencije ostajala sredstva neporabljena, se lahko na predlog Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo prerazporedijo na drugo obliko intervencije, za katero je izkazano večje zanimanje oziroma povpraševanje. B) Področje čebelarstva: 1,000.000 SIT Sofinanciranje in spodbujanje programov in razvoja čebelarstva Upravičenci: fizične osebe – čebelarji, člani čebelarskega društva Postojna s stalnim prebivališčem v Občini Postojna, ki se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo. Višina sofinanciranja: sofinancira se do 50% upravičenih stroškov nabavljene opreme, in sicer panjev ter posod iz nerjavečega jekla (rost frei posode za med) in druge opreme, brez DDV. Pogoji za pridobitev sredstev: – prosilec odda vlogo na podlagi javnega razpisa. K vlogi mora priložiti račun ter mnenje Čebelarskega društva Postojna. Prosilec mora dati tudi izjavo, da za ta namen ni pridobil sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma , koliko sredstev iz teh virov je že pridobil. II. Rok za oddajo vlog Vloga za dodelitev sredstev mora biti poslana po pošti na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna do vključno ponedeljka, 16. 10. 2006. Vloge morajo biti v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – Kmetijstvo 2006« ter z imenom in naslovom prosilca. Potrebne obrazce za vložitev vloge skupaj z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna – pisarna št. 3/2 – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem v delovnem času, objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine Postojna, http://www.postojna.si. Po tem razpisu se sofinancirajo dela na podlagi predloženih računov, na katerih so zaračunana izvršena dela v obdobju od 1. 1. 2006 do 30. 9. 2006. Ostala dela, ki bodo opravljena v obdobju od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007 se bodo upoštevala v razpisu za leto 2007. Vloge, ki ne bodo v skladu z razpisom oziroma ne bodo vsebovale originalnih računov z dokazili o njihovem plačilu, ne bodo obravnavane. Zato pozivamo, da pred oddajo vloge preverite pri pristojni službi občinske uprave ali pri Kmetijsko svetovalni službi Postojna popolnost dokumentacije ter popolnost dokazil. Hkrati prosilce opozarjamo, da za posege v prostor pridobijo ustrezno upravno dovoljenje le, kolikor je to na podlagi Zakona o urejanju prostora in Zakona o graditvi objektov potrebno. Predlog o upravičenosti zahtevkov za dodelitev sredstev pripravi na osnovi predloga Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo strokovna služba Oddelka za proračun in gospodarstvo Občine Postojna. Prosilci, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi le-teh. Rok za dopolnitev vlog je pet delovnih dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi. Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prosilcev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi, nepopolne. Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve vlog, ki niso bile oddane v razpisnem roku). Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. Prosilci bodo obvestilo o odločitvi prejeli najpozneje v dvajsetih dneh po odpiranju zahtevkov. Upravičenci, katerim bodo sredstva odobrena, bodo morali v skladu s sklenjeno pogodbo v letu 2006 ta sredstva tudi koristiti, sicer jim ta pravica propade. III. Naslov in rok za reševanje pritožb Če se prosilec z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in poslana na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Prosilec bo prejel odgovor po pošti najkasneje v desetih dneh od prejema pritožbe. Vse dodatne informacije dobite na Občini Postojna (tel. 72-80-710 in 72-80-789) in Kmetijsko svetovalni službi Postojna (tel. 72-00-430) oziroma za področje čebelarstva pri Čebelarskem društvu Postojna (tel. 041/657-301).