Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 41401-0018/2006 0402 Ob-19368/06 , Stran 5470
1. Ime in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. 2. Predmet in namen javnega razpisa Predmet javnega razpisa: 2.A sofinanciranje izvajanja in koordiniranja dejavnosti informiranja in svetovanja za informiranje za mlade (v nadaljevanju: informiranje za mlade) v Mestni občini Maribor v letu 2006 (info center); predmet sofinanciranja so materialni stroški neposrednega izvajanja dejavnosti informiranja za mlade. 2.B sofinanciranje izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja za informiranje za mlade (v nadaljevanju: informiranje za mlade) v Mestni občini Maribor v letu 2006 (info točke); predmet sofinanciranja so materialni stroški neposrednega izvajanja dejavnosti informiranja za mlade. Posamezni izvajalec, ki se prijavi na razpis, je lahko izbran za sofinanciranje samo v okviru enega predmeta razpisa (2. A ali 2. B: kot izvajalec – koordinator ali kot izvajalec). Prijavitelji, ki bodo oddali vlogo za predmet razpisa 2A in ne bodo izbrani, bodo obenem lahko kandidirali tudi za predmet razpisa 2B, kolikor bodo to v vlogi posebej navedli. Namen javnega razpisa je izbrati in sofinancirati izvajalca – koordinatorja (enega) ter izvajalce informiranja in svetovanja za mlade v Mestni občini Maribor v letu 2006 in na ta način izbranim izvajalcem omogočiti ustreznejše pogoje za izvajanje dejavnosti in posledično kvalitetnejše izvajanje dejavnosti, prispevati k nadaljnjemu razvoju ter večji prepoznavnosti in dostopnosti dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade v Mestni občini Maribor. 3. Razpisni pogoji za prijavo in merila za izbor Splošni razpisni pogoji: – na razpis se lahko prijavijo pravne osebe – javni zavodi in druge organizacije, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo informacijsko dejavnost za mlade v Mestni občini Maribor in so pridobile status upravičenca do sofinanciranja organizacij na področju mladinskega dela v obdobju 2006 – 2008 v skupini mladinski centri ali druge nevladne organizacije po Sklepu Urada za mladino Ministrstva za šolstvo in šport št. 6033-39/2006/35 z dne 10. 3. 2006; – izvajalec, ki se prijavi na ta razpis, mora dejavnost izvajati v skladu s temeljnimi načeli informiranja in svetovanja za mlade, ki so opredeljena v Evropski listini o informiranju in svetovanju za mlade in publikaciji »Informiranje in svetovanje za mlade v Sloveniji – smernice razvijanja dejavnosti«, ki jo je izdal Urad za mladino RS, december 2003; – po tem razpisu se lahko sofinancirajo le programi, za katere izvajalec ne bo prejel sredstev iz drugih virov Mestne občine Maribor; – prijave na razpis morajo biti napisane v slovenskem jeziku, na zahtevanih obrazcih in opremljene z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami (razpisna dokumentacija). Dodatni razpisni pogoji, ki jih ob splošnih pogojih morajo izpolnjevati vlagatelji prijave za sofinanciranje v okviru točke 2. A predmeta razpisa (izvajalec – koordinator informativno svetovalne dejavnosti za mlade): – status upravičenca do sofinanciranja organizacij na področju mladinskega dela v obdobju 2006–2008 v skupini mladinski centri po Sklepu Urada za mladino Ministrstva za šolstvo in šport št. 6033-39/2006/35 z dne 10. 3. 2006; – zagotavljanje rednega izvajanja dejavnosti informiranja za mlade; – izvajanje celovite dejavnosti informiranja za mlade (informacije za čim več področij, aktualnih za mlade); zaželena je specializacija za eno izmed področji informiranja za mlade; – storitve informiranja za mlade morajo biti za uporabnike brezplačne; – vlagatelj mora razpolagati s primernimi delovnimi prostori in opremo, ki omogočajo dostop do informacij tudi mladim s posebnimi potrebami; – vlagatelj mora razpolagati s primerno tehnično opremo, namenjeno informiranju za mlade; – vlagatelj mora imeti dostopna informativna gradiva (v tiskani in elektronski obliki) ter aktivno in sproti ažurirano spletno stran z zbirko podatkov, namenjenih dejavnosti informiranja mladih ter povezave z drugimi izvajalci; – vlagatelj mora razpolagati z usposobljenimi kadri za izvajanje dejavnosti informiranja za mlade; – vlagatelj mora imeti izdelan plan nalog in aktivnosti, ki jih bo izvajal za namen koordinacije dejavnosti z izvajalci informativno svetovalne dejavnosti za mlade v Mestni občini Maribor in širše (druge lokalne skupnosti, Urad za mladino, mednarodne povezave in drugo); – prednost pri izbiri bodo imeli vlagatelji, ki bodo imeli soglasje večine izvajalcev informativne dejavnosti za mlade v Mestni občini Maribor za izvajanje vloge koordinatorja v mestni občini. Dodatni razpisni pogoji, ki jih ob splošnih pogojih morajo izpolnjevati vlagatelji prijave za izbor in sofinanciranje v okviru točke 2. B predmeta razpisa (izvajalec informativno – svetovalne dejavnosti): – zagotavljanje rednega izvajanja dejavnosti informiranja za mlade; – izvajanje osnovnega informiranja za čim več področij, aktualnih za mlade; zaželena je specializacija za eno izmed področji informiranja za mlade; – storitve informiranja in svetovanja za mlade morajo biti za uporabnike brezplačne; – vlagatelj mora razpolagati s primernimi delovnimi prostori in opremo, ki omogočajo dostop do informacij tudi mladim s posebnimi potrebami; – vlagatelj mora razpolagati s primerno tehnično opremo, namenjeno informiranju in svetovanju za mlade; – vlagatelj mora imeti dostopna informativna gradiva (v tiskani in elektronski obliki) ter aktivno in sproti ažurirano spletno stran z zbirko podatkov, namenjenih dejavnosti informiranja mladih ter povezave z drugimi izvajalci; – vlagatelj mora razpolagati z usposobljenimi kadri za izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade. Merila za sofinanciranje Merila za sofinanciranje izvajalca – koordinatorja informacijske dejavnosti (predmet razpisa 2. A): izbran in sofinanciran bo vlagatelj prijave, ki bo izpolnjeval splošne razpisne pogoje, v večjem obsegu presegal minimalne dodatne razpisne pogoje za prijavo v okviru predmeta razpisa 2. A (minimalni obseg je določen v razpisni dokumentaciji) ter izpolnjeval vsa ostala določila razpisa. Merila za sofinanciranje izvajalca informacijske dejavnosti za mlade (predmet razpisa 2. B): Sredstva bodo dodeljena vsem vlagateljem prijav za sofinanciranje programa izvajalca informacijske dejavnosti za mlade, ki bodo izpolnjevali splošne razpisne pogoje, vsaj v minimalnem obsegu dodatne razpisne pogoje za prijavo v okviru predmeta razpisa 2. B (minimalni obseg je določen v razpisni dokumentaciji) ter v celoti vsa druga določila razpisa. Izbranemu izvajalcu – koordinatorju informacijsko svetovalne dejavnosti bodo podeljena sredstva v višini največ 30% vseh razpoložljivih sredstev za sofinanciranje informacijske dejavnosti za mlade v okviru tega razpisa. Preostala razpoložljiva sredstva bodo dodeljena izbranim izvajalcem informacijske dejavnosti praviloma v dveh različnih deležih: višji delež bodo prejeli izbrani prijavitelji, ki izvajajo osnovno informativno dejavnost na posameznih področjih informiranja in so posebej specializirani za informiranje na enem področju informiranja; nižji delež bodo prejeli izbrani prijavitelji, ki izvajajo le osnovno informativno dejavnost na posameznih področjih informiranja. Višina sofinancerskih deležev bo odvisna od števila izbranih izvajalcev in obsega njihove dejavnosti informiranja (osnovno informiranje, specilizacija). Višina razpoložljivih sredstev in rok za porabo sredstev Za sofinanciranje po tem razpisu je v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006 predviden obseg sredstev v višini 7,054.500 SIT (29.438 EUR). Po tem razpisu dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006 in v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 4. Rok in način prijave na razpis Rok za oddajo prijave na razpis: prijave morajo biti oddane v roku 20 dni od objave razpisa. Prijave na razpis je potrebno poslati s priporočeno pošto (ali oddati v vložišču Mestne občine Maribor) na naslov Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1, 2000, Maribor z oznako na kuverti »ne odpiraj – prijava na razpis – informacijsko svetovalna dejavnost za mlade« in navedenim imenom in naslovom pošiljatelja. Nepravilno označene in odposlane prijave (kuverte) ter po roku prispele prijave bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. 5. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev in obveščanje o rezultatih razpisa Odpiranje v roku in pravilno posredovanih prijav na razpis, pregled prijav in pripravo predloga odločitev za sofinanciranje bo izvedla strokovna komisija. Odločitev o izboru izvajalcev in sofinanciranju informacijske dejavnosti v Mestni občini Maribor v letu 2006 po tem razpisu sprejme župan na osnovi predloga navedene komisije. Odpiranje prijav ne bo javno. Vse aktivnosti in odločitve v zvezi z razpisom bodo izvedene v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06). Vlagatelji prijav bodo o rezultatih razpisa obveščeni predvidoma v roku trideset dni po izteku razpisnega roka oziroma v roku osem dni od odločitve župana. V roku osem dni od prejema obvestila vlagatelji prijav lahko vložijo pritožbo na prejeto odločitev z obrazložitvijo razlogov za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti razpisni pogoji in merila za izbor. Prejete pritožbe bo obravnavala strokovna komisija in pripravila tudi predlog odločitev, ki jih sprejme župan Mestne občine Maribor. Z izbranimi izvajalci informacijsko svetovalne dejavnosti v Mestni občini Maribor v letu 2006 bodo sklenjene pogodbe. 6. Dostopnost razpisne dokumentacije in možnost dodatnih informacij: razpisno dokumentacijo v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na sedežu Mestne občine Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, vsak delovni dan med 8. in 15. uro (tajništvo oddelka soba III-357), celoten razpis z razpisno dokumentacijo je dosegljiv tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor www.maribor.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani lahko prejmejo na istem naslovu od 17. 7. 2006 dalje (Bergoč Zdenka, soba 351, tel. 22-01-298 ali 22-01-292).