Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 619-02/06-1 Ob-19344/06 , Stran 5470
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se bodo izvajali na območju oziroma za območje Občine Komen, naslednjih izvajalcev: društev, zavodov, zasebnih zavodov, ustanov, gospodarskih organizacij, posameznikov kot izvajalcev javnih kulturnih projektov in drugih pravnih oseb. 2. Na javni razpis se lahko prijavijo: – kulturna društva, – druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, – zveze kulturnih društev, – javni in zasebni zavodi s področja kulture, s področja vzgoje in izobraževanja in področja neprofitnih dejavnosti, – posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v razvid samostojnih izvajalcev javnih kulturnih projektov pri Ministrstvu za kulturo, – gospodarske organizacije, neprofitne organizacije in druge pravne osebe na področju kulture in umetnosti. 3. Prijavitelji bodo upravičeni do sofinanciranja programov, če ob prijavi izpolnjujejo naslednje pogoje: – če imajo sedež v Občini Komen, oziroma so izvajalci regijskega značaja, ki programe, kateri so opredeljeni v prijavi na razpis, izvajajo za več občin v regiji in imajo registrirano organizacijsko enoto v Občini Komen, – če izkažejo nepridobitni značaj prijavljenega programa oziroma projekta, – če imajo urejeno evidenco o članstvu (velja samo za društva), – če so registrirani ali ustanovljeni za opravljanje dejavnosti s področja kulture (velja za ostale prijavitelje), – če imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, organizacijske in kadrovske pogoje za izvedbo kulturnih programov oziroma projektov. 4. Prijavo na javni razpis je potrebno vložiti na predpisanih obrazcih »Razpisna dokumentacija javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Komen v letu 2006« in ji priložiti naslednje obvezne priloge: – predstavitev prijavitelja z vsemi podatki o vlagatelju in odgovorni osebi (predpisan obrazec št. 2), – vsebinsko in finančno predstavitev programov, ki se izvajajo na območju ali za območje Občine Komen (predpisan obrazec št. 3), – finančno ovrednoten program dela za leto 2006, v katerem mora biti opredeljena višina lastnih oziroma iz drugih virov pridobljenih sredstev, – fotokopijo letnega poročila z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za leto 2005, – poročilo o delu v letu 2005, – poročilo o porabi proračunskih sredstev Občine Komen v letu 2005 (le v primeru sofinanciranja s strani Občine Komen v letu 2005), – poročilo o realizaciji sofinanciranih programov v letu 2005 in namenski porabi proračunskih sredstev v letu 2005 (če je prijavitelj prejel proračunska sredstva v letu 2005), – fotokopijo Odločbe o registraciji, – fotokopijo statuta. Prijaviteljem, ki so Odločbo o registraciji in fotokopijo statuta vložili v eni od prejšnjih prijav, fotokopije Odločbe o registraciji in fotokopije statuta ni potrebno priložiti. 5. Višina razpisanih sredstev na področju ljubiteljske kulture okvirno znaša kot sledi: A.) za sofinanciranje javnih kulturnih programov po razpisu okvirno 6,200.000 SIT, B.) za sofinanciranje kulturnih projektov po razpisu okvirno 1,800.000 SIT. 6. Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bo na podlagi priloženih dokumentov, pomena izvajanja programov za občane Občine Komen, meril in kriterijev za vrednotenje programov iz II. poglavja Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Komen ugotavljala in predlagala strokovna komisija za ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis prispelih vlog. 7. Kriteriji in merila za izbor in vrednotenje programov: – sedež v občini, – značaj regionalnega društva ali zveze, – ocena programa glede na pomen in vsebino za občane in občino, – čas trajanja programa, – pomen delovanja in programov prijavitelja za promocijo občine, – številčnost članov – občanov v društvu, – sodelovanje z občino, delovanje za občino, organizacija javnih prireditev v občini, – urejenost finančne konstrukcije programa oziroma projekta, – udeležba na mednarodnih tekmovanjih ter ostalih mednarodnih prireditvah, – drug splošni družbeni pomen kot: večletni programi, pogostnost organizacije javnih kulturnih prireditev, večletno neprekinjeno članstvo, primernost programov za širši krog občanov. 8. Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti najkasneje do vključno 4. 8. 2006, do 12. ure na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Prijavo je mogoče oddati tudi osebno v tajništvu občinske uprave Občine Komen. 9. Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na 3 predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi prilogami. Razpisno dokumentacijo se lahko: prevzame v tajništvu Občine ali posname s spletne strani Občine Komen (www.komen.si). 10. Na prednji strani kuverte mora biti navedeno: – v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja, C. v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti 2006 in besedilo »Ne odpiraj«, D. na desni strani naslov Občine Komen. Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo. Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa. Kontaktna oseba za dajanje informacij v zvezi z razpisom: Gal Vladka, tel.: 05/731-04-50. 11. Vlagatelji bodo o izboru in upravičenosti do sofinanciranja programov predvidoma obveščeni v roku 8 dni od odpiranja prijav. Odpiranje prijav bo predvidoma v 15 dneh po zaključku razpisa. 12. Z vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pogodba o izvajanju izbranih programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2006. 13. Komisija ne bo obravnavala prijav, ki: E. bodo prispele po roku javnega razpisa, F. ne bodo vložene na predpisanih obrazcih, G. jih ne bo vložila upravičena oseba, H. ne bodo opredeljevale programov, ki bi se izvajali na področju ali za področje Občine Komen.