Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Ob-19337/06 , Stran 5469
I. Predmet oddaje: – dvoinpolsobno stanovanje v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Gregorčičev drevored 15 v Postojni, s površino 64,44 m2, – stanovanje bo vseljivo predvidoma v avgustu 2006 in se oddaja za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe. Varščina za najem znaša tri mesečne najemnine, plačati pa jo je potrebno pred vselitvijo. Varščina se po poteku najemnega razmerja najemniku vrne. II. Višina najemnine: izhodiščna najemnina za mesec junij 2006 znaša 55.000 SIT. Najemnina je vezana na EURO in se usklajuje mesečno z rastjo cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji. III. Priloge k vlogi: interesenti za najem stanovanja morajo k vlogi na razpis priložiti: podatke o najemniku in osebah, ki bodo z njim uporabljale stanovanje, višino ponujene mesečne najemnine, potrdilo o državljanstvu in stalnem bivanju, potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju 1 leta pred razpisom ter potrdilo o izplačanih zadnjih treh neto plačah zase in za vse bodoče uporabnike. IV. Kriteriji za izbiro: v primeru, da bo interesentov za najem stanovanja več, bodo pri oddaji stanovanja poleg splošnih pogojev (državljanstvo RS, stalno bivanje v občini Postojna) upoštevani še višina ponujene najemnine in materialno stanje vlagatelja in njegovih družinskih članov, pri čemer imajo prednost tisti vlagatelji, pri katerih predstavlja višina profitne najemnine manjši delež v družinskem dohodku. VI. Oddaja vloge: Vlogo lahko prosilci dvignejo v sprejemno informacijski pisarni Občine Postojna. Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane do vključno torka, 18. 7. 2006 do 15. ure na naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna s pripisom (Za razpis – profitno stanovanje). V primeru oddaje vloge po pošti, se šteje vloga za pravočasno, v kolikor je oddana kot priporočena dne 12. 7. 2006. Nepopolno vlogo lahko udeleženec razpisa dopolni v 8 dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se te vloge kot nepopolne zavrnejo. Občina Postojna si pridržuje pravico, da najemne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom. Zainteresirani lahko dvignejo obrazec vloge na razpis v sprejemno-informacijski pisarni občine Postojna (št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi razpisi. Podrobni podatki glede nepremičnine, ki je predmet javnega razpisa za oddajo so na voljo na naslovu Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna- Oddelek za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje – pisarna 6/P.