Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Ob-19805/06 , Stran 5469
I. Prodajalec: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana. II. Predmet prodaje: Nepremičnino sestavljajo: – opremljeni poslovni prostori v I. nadstropju, pritličju, I. kleti in II. kleti poslovne stavbe na Poljanski cesti 31 v Ljubljani, v skupni površini 1.652,6 m2, ki se nahajajo na parcelah št. 200, 201, 202/1, 202/2, 203, 204, 205, 206, vse k.o. Poljansko predmestje, skupaj z idealnim deležem na skupnih prostorih in napravah kakor tudi na funkcionalnem zemljišču in – parkirno mesto v kletni etaži poslovno-stanovanjske stavbe na Poljanski cesti v Ljubljani, ki stoji na delih parcel št. 199, 200, 201, 202/1, 202/2, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213/1, 213/2, k.o. Poljansko predmestje pod oznako 250; in se prodajajo kot celota. Navedena nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo in je prosta vseh bremen. Del pritličja poslovne stavbe v izmeri 384 m2 in I. kleti v izmeri 4 m2 so oddani v najem za določen čas do 31. 10. 2010 z možnostjo podaljšanja. III. Pogoji prodaje: 1. Izhodiščna cena za nepremičnino je 990,200.000 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet DDV na opremo in davek na promet z nepremičninami. Vse dajatve v zvezi s sklenitvijo pogodbe in prenosom lastninske pravice nosi kupec. 2. Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«. 3. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena. 4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. Plačana varščina pa mu zapade kot skesnina. 5. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po izstavitvi računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor najugodnejši ponudnik ne bo plačal kupnine v tem roku, bo prodajni postopek razveljavljen in varščina zapade v korist prodajalca. IV. Pogoji sodelovanja: 1. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. 2. Za resnost ponudbe je obveznost zainteresiranega kupca plačati varščino v višini 99,020.000 SIT na račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada št. 01100-6270960211 z obveznim sklicem na št. 00 7240-2302. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo neobrestovana varščina vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 3. Pisne ponudbe morajo vsebovati: (a) navedbo nepremičnine za katero se kupec prijavlja na javni razpis; (b) ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika; – fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta ter davčno številko in številko TRR, – pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 90 dni ter id. št. za DDV, matično številko in številko TRR; (c) overjeno pooblastilo pri notarju, v primeru, da ponudnik ponudbo poda po pooblaščencu; (d) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; (e) dokazilo o plačani varščini; (f) izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. 4. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 31. 7. 2006, do 11. ure na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. V. Postopek izbire: 1. Prispele ponudbe bodo komisijsko odprte in pregledane. 2. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno. 3. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbo o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi. 4. O izbiri bodo vsi ponudniki obveščeni v roku 15 dni po izteku roka za prijavo. 5. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o prodaji nepremičnin na sedežu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, pri Biserki Prošek, tel. 01/471-05-13 ali Matjažu Dobravcu, tel. 01/471-05-35. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.