Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Ob-19619/06 , Stran 5466
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje izbranih programov oziroma projektov za izvedbo podjetniškega usposabljanja mladih (v nadaljevanju: programi oziroma projekti) za leto 2006, za ciljno skupino mladih v starosti od 12 do 30 let. I.1. Namen Namen razpisa je: – krepiti zaupanje mladih v lastne sposobnosti in znanje, – seznaniti mlade z osnovnimi vrednotami in principi delovanja podjetniške družbe in osnovnimi veščinami podjetništva, – opogumiti mlade za pozitivno sprejemanje nenehnih sprememb in jih s tem osvoboditi strahu pred njimi, ki še vedno zaznamuje generacije njihovih staršev, predvsem pa, – jim pomagati pri spoznavanju samega sebe in načrtovanju kariere ter, – jih motivirati in usposobiti za aktivno iskanje svojega mesta na trgu dela, – jih opremiti s podjetniškimi znanji in z znanji za pripravo poslovne ideje in poslovnega načrta. Z izvedbo razpisa želimo zagotoviti širjenje podjetniške kulture med mladimi in spodbujati razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti različnih ciljnih skupin mladih od 12 do 30 let. I.2. Upravičeni stroški JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije bo sofinancirala do 65% stroškov organizacije in izvedbe posameznega programa oziroma projekta, in sicer samo tiste stroške, ki jih bo prijavitelj izkazal kot upravičene po finančni konstrukciji programa oziroma projekta podjetniškega usposabljanja mladih, in za katere bo sam zagotovil financiranje v višini vsaj 35%, in sicer na podlagi priznanih, upravičenih stroškov v višini 100%, vendar največ do zneska 1.800.000,00 SIT bruto z vključenim DDV za izvedbo posameznega programa oziroma projekta podjetniškega usposabljanja mladih. JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, bo priznala stroške, ki bodo nastali v obdobju od podpisa pogodbe dalje do 30. 10. 2006. V izogib dvojnemu sofinanciranju, prijavitelj ne sme uveljavljati stroškov za programske oziroma projektne aktivnosti, za katere se je program oziroma projekt sofinanciral iz drugih virov. Upravičeni stroški programov oziroma projektov podjetniškega usposabljanja mladih, ki jih JAPTI sofinancira v višini do 65% so naslednji: A) Stroški povezani z izvajanjem delavnic za izvedbo programa oziroma projekta v višini do 1,440.000 SIT bruto z vključenim DDV. B) Stroški povezani s promocijo programa oziroma projekta na lokalni in regionalni ravni, ki ne smejo presegati 10% stroškov izvajanja celotnega programa oziroma projekta oziroma višine sredstev do 180.000 SIT bruto z vključenim DDV. C) Stroški povezani z vodenjem oziroma koordinacijo in spremljanjem programa oziroma projekta, ki ne smejo presegati 10% stroškov izvajanja celotnega programa oziroma projekta oziroma višine sredstev do 180.000 SIT bruto z vključenim DDV. Naročnik priznava: AD A) Stroške povezane z izvajanjem delavnic za izvedbo programa oziroma projekta: – stroške dela zaposlenih, – stroške zunanjega izvajalca, – potne stroške, – materialne stroške, – stroške najema prostorov. Naročnik zgoraj navedene stroške priznava v naslednjem obsegu: – Pri programih oziroma projektih se za izvedbo prizna dejansko število ur trajanja delavnice, za pripravo na izvedbo še 2 uri in sicer za stroške izvedbe, katere izvajalec je prijavitelj, se prizna strošek plačila zaposlenega največ do 7.080 SIT bruto z vključenim DDV na šolsko uro, če pa je izvajalec zunanji, se prizna strošek na podlagi upravičenih stroškov na šolsko uro, vendar največ do 9.120 SIT bruto z vključenim DDV. – Za izvedbo programov oziroma projektov, ki trajajo posamezni dan več kot 4 šolske ure, se priznavajo stroški za največ 10 izvedb, pri čemer se ne sofinancira tistih programov oziroma projektov, ki trajajo posamezni dan pod 4 šolske ure. – Za strošek organizacije posameznega dne enodnevnega ali večdnevnega usposabljanja se prizna 10.000 SIT bruto z vključenim DDV. – Za materialne stroške izvedbe usposabljanja se prizna do 20.000 SIT bruto z vključenim DDV, na podlagi upravičenih stroškov in stroške za najem prostora do 30.000 SIT bruto z vključenim DDV na dan na podlagi upravičenih stroškov. – Za potne stroške do 10.000 SIT bruto z vključenim DDV, na posamezni dan. AD B) Stroške povezane z izvajanjem promocije programa oziroma projekta na lokalni in regionalni ravni: – stroške dela zaposlenih, – stroške zunanjega izvajalca, – materialne stroške za izvedbo animacijskih delavnic, – stroške najema prostorov, – stroške predstavitve programa, – stroške priprave tiskanih letakov. Naročnik zgoraj navedene stroške priznava v naslednjem obsegu: – Za izvedbo informiranja in animiranja se prizna 5 ur, od tega štiri ure za izvedbo in eno uro za pripravo, in sicer za stroške izvedbe, katere izvajalec bo izbran prijavitelj, se prizna strošek plačila največ do 7.080 SIT bruto z vključenim DDV na uro, če je izvajalec zunanji, se prizna strošek na podlagi upravičenih stroškov na uro, vendar največ do 9.120 SIT bruto z vključenim DDV. – Za izvedbo informiranja in animiranja, ki traja posamezni več kot 4 šolske ure, se prizna strošek za največ 15 izvedb za skupino, pri čemer se ne sofinancira izvedbe informiranja in animiranja, ki traja posamezni manj kot 4 šolske ure. – Za strošek organizacije za posamezno izvedbo informiranja in animiranja na radiu, TV, tiskanih in elektronskih medijih se prizna upravičeni strošek plače zaposlenega pri izbranem prijavitelju do višine 50.000 SIT bruto z vključenim DDV. – Za izvedbo informiranja in animiranja se prizna: – materialne stroške do 20.000 SIT bruto z vključenim DDV na podlagi upravičenih stroškov in – stroške za najem prostorov do 30.000 SIT bruto z vključenim DDV, na dan na podlagi upravičenih stroškov. Do povrnitve stroškov za izvedbo promocijskih aktivnosti so prijavitelji upravičeni v primeru, da imena udeležencev v aktivnostih programa oziroma projekta še niso znana. AD C) Stroške povezane z izvajanjem vodenja oziroma koordinacije in spremljanjem programa oziroma projekta: – plače zaposlenih, – stroške plače zaposlenih v instituciji, ki pogodbeno izvaja dela za prijavitelja, – obratovalne stroške (elektrika, najem prostora, ogrevanje, mobilni telefon managerja zaposlenega pri prijavitelju, internet, stacionarni telefon in ostali povezani stroški), – potne stroške za zaposlene pri prijavitelju. Vodenje oziroma koordinacija in spremljanje zajema naslednje stroške aktivnosti: – stroški priprave programa oziroma projekta, – stroški izbora udeležencev programa oziroma projekta, – stroški priprave in izvedbe merjenja zadovoljstva udeležencev programa oziroma projekta (priprava evalvacijskih listov, anketnih vprašalnikov ipd. za merjene zadovoljstva udeležencev ter obdelava podatkov), – stroški koordinacije lokalnih partnerjev vključenih v program oziroma projekt na lokalnem in regionalnem nivoju, – stroški pridobivanja sredstev za sofinanciranje programa oziroma projekta, – stroški vodenja evidence vključenosti ter analiza vključene ciljne skupine v skladu z indikatorji Programa razvoja podjetnosti in ustvarjalnosti mladih za vsako izvedbo posebej in na ravni celotnega programa, – stroški evalvacije uspešnosti programa, – stroški poročanja JAPTI. Naročnik zgoraj navedene stroške priznava v naslednjem obsegu: – Za izvedbo vodenja oziroma koordinacije in spremljanja programa oziroma projekta se prizna strošek plačila zaposlenega največ do 7.080 SIT bruto z vključenim DDV na uro, če pa je izvajalec zunanji, pa se prizna strošek na podlagi upravičenih stroškov na uro, vendar največ do 9.120 SIT bruto z vključenim DDV. – Za obratovalne stroške (elektrika, ogrevanje, najem prostora, mobilni telefon managerja zaposlenega pri prijavitelju, internet, stacionarni telefon in ostali povezani stroški) izvedbe vodenja oziroma koordinacije in spremljanja programa oziroma projekta se priznajo stroški za elektriko, ogrevanje do 30.000 SIT bruto z vključenim DDV na podlagi upravičenih stroškov, stroški za najem prostora do 30.000 SIT bruto z vključenim DDV na dan, na podlagi upravičenih stroškov, stroški za mobilni telefon managerja in stacionarni telefon največ do 10.000 SIT bruto z vključenim DDV na mesec, na podlagi upravičenih stroškov, stroški za internet do 5.000 SIT bruto z vključenim DDV na mesec, na podlagi upravičenih stroškov. II. Pogoji za prijavo na razpis Za izvedbo programov oziroma projektov podjetniškega usposabljanja mladih za ciljno skupino mladih v starosti od 12 do 30 leta v letu 2006, se na razpis lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so pravne ali fizične osebe, ki so registrirane pri sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti s področja razvoja človeških virov (podjetniško svetovanje in usposabljanje, izobraževanje); – prijavitelji niso v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja niso bili pravnomočno obsojeni; – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije in zoper njih ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; – so poravnali davke in prispevke v skladu s predpisi; – se zavežejo, da bodo že v fazi priprave programa oziroma projekta podjetniškega usposabljanja mladih, pa tudi pri izvajanju programa oziroma projekta podjetniškega usposabljanja mladih vključevali partnerje na lokalni/regionalni ravni oziroma nacionalni ravni (Lokalni podjetniški centri, Območna obrtna zbornica, Območna gospodarska zbornica, občine, mladinske organizacije, Kmetijsko gozdarska zbornica in drugi relevantni partnerji), s katerim sklenejo pismo o nameri o partnerskem sodelovanju. Pismo o nameri je lahko eno, v primeru če sodeluje en partner tako pri izvedbi aktivnosti kot tudi sofinanciranju; – prijavitelj mora navesti vsaj 4 reference s področja programov oziroma projektov podjetniškega usposabljanja mladih v starosti od 12 do 30 let, v letih 2003, 2004, 2005, 2006; – prijavitelj mora zagotoviti sodelovanje partnerjev na programih oziroma projektih, ki imajo vsaj 4 reference v letih 2003, 2004, 2005, 2006 s področja programov oziroma projektov podjetniškega usposabljanja mladih v starosti od 12 do 30 let; – se zavežejo, da bodo neposredno odgovorni za izvedbo in vodenje programa oziroma projekta podjetniškega usposabljanja mladih in ne bodo na projektu nastopali v vlogi posrednika; – se zavežejo, da bodo skupaj z sodelujočimi partnerji zagotovili nemoteno izvajanje programov oziroma projektov podjetniškega usposabljanja mladih in da skupaj s partnerji razpolagajo s trajnimi in zadostnimi finančnimi sredstvi za nemoteno izvedbo programov oziroma projektov, podjetniškega usposabljanja mladih (vsaj 35% celotne vrednosti programa oziroma projekta); – imajo podpisano pismo o nameri z vsaj enim sofinancerjem programov oziroma projektov v lokalnem/regionalnem okolju; – se zavežejo, da bodo v posamezni program oziroma projekt podjetniškega usposabljanja vključili najmanj 68 mladih. Prijavitelj bo moral z udeleženci skleniti pogodbo, ki zavezuje udeleženca k 80% prisotnosti na posameznem usposabljanju programa oziroma projekta, v katerega je vključen; – se zavežejo, da bodo izvajali program oziroma projekt izključno za ciljno skupino dijakov, študentov oziroma mladih do 30 let ali pa izključno za ciljno skupino osnovnošolcev; – se zavežejo, da bodo v ciljni skupini dijakov in študentov in mladih do 30 let realizirali vsaj dve samozaposlitvi najkasneje do 30. 10. 2006 ter izdelali vsaj 3 poslovne načrte in vsaj 6 poslovnih idej, oziroma v ciljni skupini osnovnošolcev izdelali vsaj 12 poslovnih idej. V ciljni skupini dijakov, študentov in mladih do 30 let bodo prijavitelji izbrali 3 najboljše poslovne načrte in 3 poslovne ideje ter v ciljni skupini osnovnošolcev 3 najboljše poslovne ideje: – se zavežejo, da izvedejo program oziroma projekt podjetniškega usposabljanja mladih in izdelajo poslovni načrt ali poslovne ideje, najkasneje do 30. 10. 2006; – se zavežejo, da se predvidoma v mesecu septembru udeležijo organiziranega krajšega usposabljanja za enotno izdelavo poslovnega načrta, ideje ter za enotno promocijsko predstavitev; – da k vlogi priložijo elektronski zapis programov oziroma projektov podjetniškega usposabljanja mladih na CD romu. Posamezni prijavitelj se lahko prijavi na razpis z največ tremi projekti oziroma programi za izvedbo podjetniškega usposabljanja za ciljno skupino mladih od 12 do 30 let, v nasprotnem primeru bo JAPTI izločil iz obravnave vse vloge. Za vsak program oziroma projekt podjetniškega usposabljanja mladih mora prijavitelj posredovati vlogo v svoji pravilno označeni ovojnici v nasprotnem primeru bo JAPTI izločil iz obravnave vse vloge, ki bi prispele s strani enega prijavitelja v eni ovojnici. III. Višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago v letu 2006 znaša 34,450.000 SIT bruto z vključenim DDV od tega: Ministrstvo za gospodarstvo prispeva 63,09%, Ministrstvo za šolstvo in šport 29,03% in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 7,88%. Na podlagi izpolnjenih pogojev in meril za izbor se izbere najboljše ocenjene projekte oziroma programe podjetniškega usposabljanja mladih v ciljni skupini mladih od 12 do 30 let, ki bodo maksimalno sofinancirani v višini 1,800.000 SIT bruto z vključenim DDV na posamezni program oziroma projekt, oziroma do porabe sredstev. IV. Rok izvedbe: rok za izvedbo celotnega programa podjetniškega usposabljanja in drugih projektov je najkasneje do 30. 10. 2006. V. Merila za izbor programov oziroma projektov Vloge bo ocenila razpisna komisija v skladu z naslednjimi merili: A) Trajanje projekta oziroma programa Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! B) Število realiziranih samozaposlitev za mlade, poslovnih načrtov in idej za mlade v letih 2003, 2004, 2005, 2006: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! C1) Pričakovani rezultati programa oziroma projekta podjetniškega usposabljanja, ki ga bo ponudnik izvedel izključno za ciljno skupino dijakov, študentov in za mlade do 30 let: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! ali C2) Pričakovani rezultati programa oziroma projekta podjetniškega usposabljanja, ki ga bo ponudnik izvedel izključno za ciljno skupino osnovnošolcev: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! D) Partnersko sodelovanje pri izvajanju aktivnosti na projektu oziroma programu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Najvišje število točk A, B, C, D je 100. JAPTI bo na podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa za sofinanciranje, izbral najboljše ocenjene programe oziroma projekte podjetniškega usposabljanja, ki bodo dosegli vsaj 40 točk, in sicer do porabe sredstev. Delež sofinanciranja posameznega programa podjetniškega usposabljanja oziroma projekta bo določen na osnovi višine finančne konstrukcije projekta oziroma programa, upravičenosti stroškov ter višine razpoložljivih sredstev. VI. Način prijave in razpisni rok Prijavitelji morajo vloge, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije poslati priporočeno na naslov: JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, p.p. 3912, 1001 Ljubljana, do vključno 1. 8. 2006 (velja poštni žig do vključno 1. 8. 2006) ali oddati v glavno pisarno javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (WTC 8. nadstropje) do 3. 8. 2006 do 10. ure v ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis« z navedbo naslova »Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov podjetniškega usposabljanja mladih za leto 2006« in polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Osebno predložene vloge bomo sprejemali na javni agenciji za podjetništvo in tuje investicije vsak delovni dan do 14. ure, oziroma najkasneje do 3. 8. 2006 do 10. ure. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Vloge, ki bodo prispele po roku se kot prepozne zavržejo in se neodprte vrnejo pošiljatelju. VII. Datum odpiranja Odpiranje vlog je javno in bo 3. 8. 2006, ob 11. uri, v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana. JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v roku 7 dni, bodo zavržene. Predlog programa oziroma projekta podjetniškega usposabljanja mladih ali njegova dopolnitev ne more biti predmet dopolnitve vloge. VIII. Obveščanje o izboru Prijavitelji vlog bodo o izboru obveščeni pisno najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog. Skrajni rok za sklenitev pogodbe o sofinanciranju je 8 dni od prejema sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov. Če pogodba brez opravičljivih razlogov ni sklenjena v tem roku, sklep preneha veljati, prijavitelju pa se posreduje sklep o zavrnitvi sofinanciranja. IX. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internetnem naslovu http://www.japti.si ali pisno na elektronskem naslovu ana.repse@japti.si. X. Dodatne informacije: prijavitelj lahko dobi vse informacije v zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpisni dokumentaciji na podlagi pisnega zaprosila na elektronskem naslovu ana.repse@japti.si ali pisno na naslovu JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana s pripisom oziroma sklicem na »razpis mladi«, najkasneje tri dni pred iztekom roka za oddajo vlog, do ponedeljka 31. 7. 2006.