Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Ob-19386/06 , Stran 5466
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. 2. Naslov naročnika: Gorenjska c. 46, 1215 Medvode. 3. (a) Vrsta del: izgradnja male HE Vrhovo. (b) Kraj izvedbe: HE Vrhovo. 4. Datum izvedbe: julij–december 2006. 5. Predvideni datum zaključka izvedbe: december 2006. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Medvode. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od 10. 7. 2006 do 14. 7. 2006 ob delavnikih med 10. in 12. uro. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT nakazati na TRR: 03106-1002519638 (za razpisno dokumentacijo). (č) Oseba, ki nudi dodatne informacije: Branko Flak, univ. dipl. inž. str., tel. 01/47-49-137 in 041/704-045 ali Rok Narobe dipl. inž. str., tel. 01/47-49-146 in 041/339-341. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 11. 8. 2006 do 11.30. (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. Gorenjska c. 46, 1215 Medvode (vložišče). 6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 8. 2006 ob 12. uri v sejni sobi na sedežu podjetja. 7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija v višini 10% vrednosti naročila. 8. Pogoji financiranja in plačila: 90% po ugotovljeni stopnji gotovosti in potrjeni mesečni situaciji, 10% po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti. 9. Datum, do katerega mora veljati ponudba: 1. 10. 2006 in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 1. 9. 2006. 10. Merila za ocenitev ponudb: točkovanje meril 60% ponudbena cena, 10% izkušnje pri izvedbi, 20% garantirana moč in izkoristek, 10% rok izvedbe. 11. Morebitne druge informacije o naročilu: predvidena pogodbena vrednost je 28,000.000 SIT brez DDV. 12. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni. 13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2006 za objavo dne 7. 7. 2006.