Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

Št. 11010-76/2006 Ob-19419/06 , Stran 5465
1. Predmet razpisa: razpis je namenjen za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev zaposlenih v javnih vrtcih in šolah, ki so študijskem letu 2005/06 vpisani v 2., 3. ali 4. letnik univerzitetnega oziroma visokošolskega strokovnega programa izrednega študija. 2. Pogoji za kandidiranje: na razpis lahko kandidira strokovni delavec zaposlen v vzgoji in izobraževanju, ki je v študijskem letu 2005/06 vpisan v 2., 3. ali 4. letnik univerzitetnega oziroma visokošolskega strokovnega programa izrednega študija za katerega so razpisane subvencije šolnin. Z izrednim študijem si pridobiva izobrazbo, ki je predpisana za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v javnem vrtcu oziroma šoli, določeno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 98/05 - UPB4) ter pravilniki o smeri in stopnji strokovne izobrazbe strokovnih delavcev. Zavod, kjer je delavec zaposlen, mu bo omogočal izobraževanje v skladu s svojimi možnostmi, njegova šolnina za študijsko leto 2005/06 pa v višini subvencije, ki bi mu pripadala v skladu s tem razpisom, ni financirana iz drugih javnih sredstev. V primeru delnega sofinanciranja iz drugih javnih sredstev, se znesek subvencije zmanjša za višino pridobljenih sredstev. 3. Ministrstvo za šolstvo in šport bo podelilo: a) največ 5 subvencij šolnine za študijski program razredni pouk, b) največ 5 subvencij šolnine za študijski program glasbene pedagogike oziroma študijski program inštrumenti, c) največ 4 subvencije šolnine za študijski program matematika in …, d) največ 4 subvencije šolnine za študijski program angleški jezik s književnostjo in …, e) največ 4 subvencije šolnine za študijski program angleškega jezika in književnosti, po programu izrednega diferencialnega študija, f) največ 6 subvencij šolnine za študijski program tehnična vzgoja oziroma proizvodno-tehnična vzgoja in …, g) največ 3 subvencije šolnine za študijski program fizika in tehnična vzgoja oziroma proizvodno-tehnična vzgoja in …, h) največ 2 subvenciji šolnine za študijski program agronomija, smer hortikultura, i) največ 1 subvencijo šolnine za študijski program bibliotekarstvo, j) največ 4 subvencije šolnine za študijske programe organizacijska informatika, organizacija in management kadrovsko-izobraževalnih sistemov, informatika v organizaciji in management, k) največ 1 subvencija šolnine za dvopredmetni študijski program francoski jezik in književnost in španski jezik in književnost, l) preostale subvencije šolnin do porabe razpoložljivih razpisanih sredstev bodo porazdeljene med prijavljene kandidate iz študijskih programov, navedenih pod 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j in 3k in sicer po merilu iz točke 4. Merila izbora: V primeru, da bo skupna višina zaprošenih subvencij v okviru razpisanih študijskih programov pod točko 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, 3k in 3l več kot je razpisanih sredstev, bo Komisija za študijske pomoči, ki bo vodila postopek izbire, pri podelitvi upoštevala boljši poprejšnji študijski uspeh kandidata. Ta bo izračunan kot povprečje do 30. 9. 2005 doseženih ocen: – na študijski smeri, za katero želi kandidat pridobiti subvencijo pri kandidatih, ki so bili na isti študijski smeri vpisani vsaj v preteklem študijskem letu, – na študijski smeri, na podlagi katere se je kandidat po prekinitvi oziroma nadaljevanju študija prvič vpisal na študijsko smer za katero želi pridobiti subvencijo. V izračunu povprečne ocene se ne bodo upoštevale prejete morebitne ocene, ki jih je kandidat prejel do 30. 9. 2005, če so to ocene za letnik za katerega kandidira na razpis in so hkrati del tekočega študijskega leta. Okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 12,369.442 SIT. Predvidena subvencija šolnine za posameznega prejemnika predstavlja 80% njegove šolnine za tekoči letnik študija, za katerega se prijavlja na razpis, pri čemer ta ne more biti višja od 350.000 SIT. Vloga poslana na ta razpis mora vsebovati: a) izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na razpis za pridobitev subvencije šolnine v študijskem letu 2005/06, dosegljiv na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport http://www.mss.sigov.si/index.php?id=454 ali osebno med delovnim časom v Službi za razvoj kadrov v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, b) izjavo zavoda, ki se zavezuje, da bo v skladu s 55a. členom Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 56/02) zaposlenemu omogočil izobraževanje v skladu s svojimi možnostmi, c) uradno potrdilo fakultete ali overjeno fotokopijo indeksa o vseh do sedaj opravljenih izpitih oziroma drugih obveznostih na študijski smeri za katero želi kandidat pridobiti subvencijo oziroma na študijski smeri, na podlagi katere se je kandidat po prekinitvi oziroma nadaljevanju študija prvič vpisal na študijsko smer za katero želi pridobiti subvencijo, č) uradno potrdilo o vpisu v študijskem letu 2005/2006, d) dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik (fotokopija pogodbe o izobraževanju, fotokopija položnice o plačilu celotne šolnine ali potrdilo fakultete o višini šolnine v študijskem letu 2005/06). Finančna sredstva, ki izhajajo iz tega razpisa bodo izplačana iz sredstev proračuna za leto 2006, PP 7153 – izobraževanje učiteljev in konta 4119 – drugi transferi posameznikom. S prejemniki sredstev bo sklenjena pogodba o subvencioniranju izobraževanja. Rok za oddajo prijav je do 21. 7. 2006. Prijave na predpisanem obrazcu z vsemi predpisanimi prilogami iz 6. točke tega razpisa morajo biti posredovane na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Prijave morajo biti posredovane v zaprti ovojnici, z označenim imenom, priimkom in naslovom kandidata ter vidno označbo »Ne odpiraj -Vloga na javni razpis za študijske pomoči 2005/06«. Prijava se šteje za pravočasno, če je bila oddana priporočeno po pošti na zadnji dan roka za oddajo prijav, tj. 21. 7. 2006. Odpiranje vlog bo potekalo 25. 7. 2006 v prostorih ministrstva in zaradi predvidenega velikega števila prijav ne bo javno. Obravnavane bodo le pravočasno prispele in ustrezno označene (glej 8. točko) ovojnice. O dodelitvi sredstev bo odločilo ministrstvo za šolstvo in šport, ki bo odločilo tudi o morebitnih pritožbah. Kandidati bodo o dodelitvi sredstev pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni od sprejete odločitve o dodelitvi sredstev. Razpisno dokumentacijo, ki obsega razpis, obrazec za prijavo na razpis ter vzorec pogodbe, kandidati dobijo na spletnem naslovu ministrstva: http://www.mss.sigov.si/index.php?id=454 ali osebno med delovnim časom v Službi za razvoj kadrov v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana. Za dodatne informacije lahko pokličete Ivanko Debeljak, tel. 01/478-42-28.