Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

SV 977/06 Ob-17536/06 , Stran 4849
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 977/06 z dne 15. 6. 2006, je dvosobno stanovanje št. 9 v izmeri 47,40 m2, s pripadajočo kletjo v izmeri 4,65 m2, v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta na naslovu Zlato polje 2d, Kranj, stoječega na parc. št. 448/34, 448/44, 448/45 in 448/46, vse k.o. Kranj, last zastaviteljev Igorja Stojanova, Likozarjeva ulica 23, Kranj in Maje Dabižljević, Cesta revolucije 6, Jesenice, na temelju notarskega zapisa prodajne pogodbe notarja Vojka Pintarja iz Kranja SV 941/06, sklenjenega 8. 6. 2006 s prodajalcema Miodragom Krasićem in Snežano Krasić, oba Zlato polje 2, Kranj, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Neuer Platz 14, Celovec, Republika Avstrija, identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 71.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan plačila, z letno obrestno mero v višini 3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini 2,9% ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 15. 6. 2026.