Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2006 z dne 16. 6. 2006

Kazalo

SV 873/2006 Ob-17324/06 , Stran 4848
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opravilna številka SV 873/2006 z dne 7. 6. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 22 v skupni izmeri 40,50 m2, v III. nadstropju, s pripadajočim kletnim prostorom in drvarnico, v večstanovanjski stavbi na naslovu Betnavska cesta 018, Maribor, na parc. št. 1178/1, katastrska občina Tabor, ki je last dolžnika in zastavitelja Nošaj Agima, EMŠO 0707977933028, stanujočega Maribor, Limbuška cesta 012, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 12. 5. 2006, sklenjene s prodajalcema Grgić Dragico in Grgić Andrijo, zastavljena v korist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.100 CHF s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 30. 6. 2031.